Türe göre süz:

A Comprehensive Model Covering Prospective Teachers’ Technology Use: The Relationships among Self, Teaching and Learning Conceptions and Attitude

Uluslararası Hakemli Makaleler
Erhan GÜNEŞ ,Eralp BAHÇİVAN ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Technology, Pedagogy and Education, 2018, (In Press DOI: 10.1080/1475939X.2018.1479296).
Publication year: 2018

 

Özet

Bu çalışma öğretmen adaylarının, öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik tutumları, benlik inançları ve öğretme-öğrenme anlayışlarını kapsayan kapsamlı bir model önermek ve incelemek amacıyla yapılmıştır. Öğretmen adaylarının inançları ve tutumları, öğretim teknolojilerini kullanımına yönelik öğretmen eğitimini destekleyebilir. Uygun örnekleme ile 5 farklı üniversiteden 1208 Türk öğretmen adayı gönüllü olarak çalışmaya katılmıştır. Yapısal eşitlik modelleme analizi, öğretmen adaylarının özerk benlik ve özerk-ilişkisel benlik hakkındaki inançlarının, öğretme ve öğrenmeye yönelik yapılandırmacı inançları ile öğretim teknolojilerinin kullanımına yönelik tutumları ile pozitif ilişkili olduğunu, aynı inançların geleneksel öğretme-öğrenme anlayışları ile olumsuz ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, katılımcıların öğretme-öğrenme ile ilgili yapılandırmacı inançları, öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik tutumlarını olumlu olarak yordamıştır. Öte yandan, ilişkisel benlik inançları, beklenmedik bir şekilde, yapılandırmacı düşüncelerini ve tutumlarını olumlu olarak öngörmüştür. Araştırmada bu sonuçlar dikkate alınarak çıkarımlar sunulmuştur.

Investigating Educational Research Articles (1980-2014) in Terms of Bibliometric Indicators

Uluslararası Hakemli Makaleler
Erhan GÜNEŞ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Haydar YALÇIN ,Mustafa SAFRAN
International Online Journal of Educational Sciences, 9(1), 101-117.
Publication year: 2017

Özet

Eğitim alanındaki araştırmalar her zamankinden daha hızlı bir şekilde artmaktadır. Bununla birlikte, eğitim araştırmaları literatürü hâlihazırda, eğitim araştırmalarının mevcut genel durumunu ortaya koyan kapsamlı bir bakış açısından yoksundur. Veri madenciliğinin kullanıldığı bu tarama çalışmasının amacı, dünyada eğitim araştırmalarındaki mevcut durumun kapsamlı bir görünümünü elde etmek için 1980- 2014 yılları arasındaki WoS makaleleri (156.689 makale) üzerinde yapılan bibliyometrik analizinin sonuçlarını ortaya çıkarmak ve sunmaktır. Çalışmanın sonuçları hangi çalışma konularının ön planda olduğu, hangi ülkelerin eğitim araştırmalarına en fazla katkısı olduğu, hangi yayınların en fazla etkiye sahip olduğu, hangi akademik dergilerin eğitim araştırmalarında en üst sırada yer aldığına da işaret etmektedir.

Turkish Adaptation of Digital Literacy Scale and Investigating Pre-service Science Teachers’ Digital Literacy

Uluslararası Hakemli Makaleler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Erhan GÜNEŞ ,Eralp BAHÇİVAN
Journal of Education and Future. 12. 19-29
Publication year: 2017

Özet

Dijital okuryazarlık için yapılmış en kısa tanım “dijital çağda hayatta kalma becerisi” şeklindedir (Eshet-Alkalai, 2004). Ng (2012)’ye göre bir bireyin dijital okuryazar olmasının göstergesi; yeni veya gelişmekte olan teknolojilere adaptasyonudur. Bu nedenlerle dijital çağda öğrenen ve öğreten bireylerde bu becerileri geliştirmek 21. yüzyılda oldukça önemlidir. Günümüzde ülkeler geleceğin şekillenmesinde kaliteli eğitimin büyük rol oynayacağının farkındadırlar ve buna göre eğitim politikalarını gözden geçirmektedirler. Bu nedenle eğitimde teknolojiden daha fazla yararlanma adına adımlar atılmaktadır. Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2010 yılından itibaren yürütülen FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesinin temel amacı okullarda teknolojik fırsatları artırmak ve etkili olarak teknolojiyi eğitim ortamlarına entegre etmeyi sağlamaktır. Projenin teknolojik fırsatları artırdığı gerçeğinin yanı sıra eğitim ortamlarında etkili kullanımına ilişkin eksikliklerine vurgu yapan araştırmalar da yer almaktadır. Projenin başarısını etkileyen en önemli paydaşlar şüphesiz ki öğretmen, öğretmen adayları ve öğrencilerdir. Öğretmen, öğretmen adayları ve öğrencilerin dijital okuryazarlık durumlarının belirlenmesi, gerekli öğretmen eğitim programlarının şekillendirilmesi ve öğretmenlerin öğrencilerine teknolojik liderlik yapabilmeleri açısından önemlidir. Bu nedenle bu çalışmanın iki amacından ilki Ng (2012) tarafından geliştirilmiş olan dijital okuryazarlık ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve diğer amaç ise fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık yeterliklerinin araştırılması olmuştur. Araştırmaya 13 devlet üniversitesinden 3. ve 4. sınıfta okuyan 979 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçek maddelerinin faktör yükleri 0.46 ile 0.74 arasında değişkenlik göstermiştir. Ölçekte; tek faktörde 10 madde yer almakta ve toplam değişkenliğin %40’ını açıklamaktadır. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin Cronbach Alpha değeri 0.86 olarak bulunmuştur. Yapılan dijital okuryazarlık ölçeği uyarlama çalışmasının geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte araştırmanın bulguları fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık becerilerinin genel olarak iyi olduğunu göstermektedir.

Could Rapid Application Development Tools be Used as Icebreakers in Programming Education?

Uluslararası Hakemli Makaleler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
International Journal of Human Sciences. 14(4). 4586-4605
Publication year: 2017

Özet

Bugün, programlamayı veya kodlamayı öğrenmek, çocuklar için bile önemli bir konudur. Dolayısıyla, Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının, programlama öğretimi için gerekli becerileri kazanmaları beklenmektedir. Programla öğrenmenin kolay bir süreç olmadığı göz önüne alındığında, öğretmen adaylarının programlamaya ilişkin algılarını olumlu yönde değiştirmek için buz kırıcılara ihtiyacımız var. Bu çalışma hızlı uygulama geliştirme (Rapid Application Development – RAD) eğitiminin uygulanmasına odaklanmıştır. Çalışmanın amacı; “Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının programlamaya yönelik algılarını olumlu yönde değiştirmek için RAD bir buzkıran olarak kullanılabilir mi?” sorusuna yanıt bulmaktır. Bulgular, RAD araçlarının çalışma kapsamında buz kırıcıları olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda, bu araçların bilişim eğitimi veren yükseköğretim programlarının müfredatlarına dahil edilmesi tavsiye edilmektedir.

lntellectual Structure of Stem Education in Educational Research

Uluslararası Hakemli Makaleler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Haydar YALÇIN Erhan GÜNEŞ
Turkish Online Journal of Educational Technology, (2016). 1222-1230
Publication year: 2016

Özet

Bu araştırmanın amacı, eğitim araştırmalarında STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) eğitimi kavramının entelektüel yapısını ortaya koymaktır. STEM eğitimi, özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde son yıllarda eğitim alanında kabul görmüş bir paradigma olarak ortaya çıkmıştır. 21. yüzyılın değişen koşullarında insan profilinde beklenen niteliklerin elde edilmesinde önemli bir faktör olarak görülen STEM eğitiminin teorik altyapısı oluşmaya başlamıştır. STEM eğitimi, takım çalışmasına ve disiplinler arası yaklaşıma öncelik verir. Araştırmacıların, müfredat geliştiricilerin ve uygulayıcıların daha iyi anlaşılması için, insanların günümüz koşullarına yönelik eğitiminde önemli bir rol oynayacak olan STEM eğitiminin entelektüel yapısını ortaya koymak büyük önem taşımaktadır. Dahası, bu kavramla ilgili literatür incelendiğinde, kavramın ve vizyonunun yeteri kadar anlaşılmadığı görülmektedir. Bu nedenle, STEM eğitiminin gelişimi ve mevcut durumunun incelenmesi, kavramın entelektüel yapısının anlaşılması açısından literatüre katkıda bulunacaktır. Çalışmanın veri seti, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları kategorilerinden en az birinde ve Web of Science (WoS) ‘da yayınlanan “Eğitim, Eğitim araştırmaları” kategorisindeki her türden bilimsel çalışmasından oluşmaktadır. WoS kategorilerine dayanarak, kavramın diğer disiplinler ile olan ilişkisi incelenmiştir ve erişilen yayınlar web grafikleri ile görselleştirilmiştir. Dergiler tarafından veri toplamada ve atıfta bulunulan veri setinde haritalanarak, bilimsel verilerin hangi dergilerden beslenebileceğine değinmek mümkün olmuştur. Bunlara ek olarak, disiplinlerin ve ülkelerin STEM eğitimine katkısı karşılaştırılmıştır.

 

Intranet Tabanlı Bilişim Teknolojileri Servis Yönetimi Uygulaması

Uluslararası Hakemli Makaleler
Emrah ÇEKİÇ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Bilişim Teknolojileri Dergisi. 9(3). 303-314.
Publication year: 2016

Özet

Günümüz organizasyonları, rekabet ortamında başarılı ticaret yapabilme ve iş süreçlerindeki gereksinimlerini karşılayabilme amacıyla yoğun bir şekilde Bilişim Teknolojilerini (BT) kullanır hale gelmişlerdir. Artık bir bağımlılık olarak karşımıza çıkan BT kullanımı, servislerde kalite kavramının sorgulanmasına da öncülük etmektedir. Bir organizasyonda BT kalitesinden bahsetmek çalışanların ihtiyaçları ile iş süreçlerinin birlikte değerlendirilmesini gerektirmektedir. Organizasyonların, büyüklüğü ve türüne (kamu, özel vb.) bakılmaksızın uygun maliyetli, güvenilir, sürdürülebilir ve kaliteli servis alma ihtiyaçlarının olduğu söylenebilir. BT hizmet yönetimi, organizasyonların iş ihtiyaçlarına uygun BT hizmetlerinin sağlanması ve yönetilmesini ifade eden bir kavramdır. Hizmet yönetiminin oturtulmadığı organizasyonlarda BT hizmetlerin kalitesinden ve sürekliliğinden bahsetmek çok zordur. Kalite ve süreklilik için sistematik bir BT yönetim anlayışının yürütülmesi gerekmektedir. Bu noktada yapılacak örnek uygulamaların pratik iş süreçleri ve alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada organizasyonların BT bölümlerine gelen iş taleplerinin hızlı uygulama geliştirme araçlarıyla geliştirilen intranet tabanlı bir uygulama üzerinden veritabanına kaydedilebilmesi, bu verilerin bilgiye dönüştürülebilmesi ve bilgilerin analiz edilerek yorumlanabilmesi konularına değinilmektedir.

2013 KPSS Sonuçlarının Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Alanlara Göre İncelenmesi

Uluslararası Hakemli Makaleler
Mustafa SAFRAN, Adnan KAN, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Togay Seçkin, BİRBUDAK, Osman YILDIRIM
Eğitim ve Bilim 39(171). 13-25
Publication year: 2014

 

Özet

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden eğitim fakülteleri ile diğer fakülte mezunlarının 2013 Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaki (KPSS) başarı durumlarını karşılaştırmaktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, öğretmenlik alan bilgisi testi yapılan ve hem eğitim fakültelerinden hem de fen edebiyat fakülteleri başta olmak üzere diğer fakültelerden mezun adaylardan öğretmen ataması yapılan on branş (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce, Almanca, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu branşlarda sınava giren 94.625 adayın KPSS başarı puanı incelenmiştir. Araştırma neticesinde dokuz branşta eğitim fakültesi mezunu adayların diğer fakülte mezunu adaylara göre daha başarılı oldukları sonucuna varılmıştır. Çalışma sonuçlarının Türkiye’nin öğretmen yetiştirme ve istihdam politikalarına ciddi katkı sağlayacağı düşünülmektedir.