Türe göre süz:

Proper Usage of the Terms: LMS, CMS and LCMS

Uluslararası Özet Metin BildirilerUluslararası Tam Metin Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Erhan GÜNEŞ ,Erinç KARATAŞ ,Serçin KARATAŞ ,Ebru KILIÇ ÇAKMAK ,Serdar ÇİFTCİ
10th International Educational Technology Conference (IETC2010), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul,26-28 Nisan 2010.
Publication year: 2010

Özet

Öğrenme Yönetim Sistemleri ya da Eğitim Yönetim Sistemleri olarak uzaktan eğitim alanında sıklıkla kullanılan ve uzaktan eğitim süreçlerinin işlemesini sağlayan sistemlerle ilgili olarak alanyazında bir karmaşa yaşandığı görülmektedir. Bu çalışmada, Öğrenme/Öğrenim/Eğitim Yönetim Sistemleri ve bu sistemlerle bağlantılı olarak İçerik ya da Ders Yönetim Sistemleri olarak karşılaşılan kavramların ne oldukları, aralarındaki nüanslarla birlikte ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu sistemlerin tanımlarının yanı sıra mevcut özellikleri üzerinde durulacaktır. Tarama yöntemi kullanılacak olan bu araştırmada betimsel istatistikler işe koşulacaktır. Ülkemizdeki alanyazında, bu alanda yapılan araştırmalar için YÖK, Google Akademik ve Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı’nın (International Educational Technology Conference “IETC”) web sitesi taranarak, 48 araştırmaya erişilmiştir. Bu çalışmalarda adı geçen kavramların kullanım şekilleri belirlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca gelecekte bu tür sistemlerden beklenilen işlevler de tartışılacaktır. Bu şekilde bu tür sistemleri geliştirme yolunda olan araştırmacılar, tasarımcılar ve yazılımcılar ile bu tür sistemleri kullanacak olan kurum ve kuruluşlara yol göstermesi bakımından bu çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir.

E-Öğrenmede Sohbete Katılım ve Ödev Göndermenin Akademik Başarıya Etkisi

Uluslararası Özet Metin BildirilerUluslararası Tam Metin Bildiriler
Serdar ÇİFTCİ ,Ebru KILIÇ ÇAKMAK ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Serçin KARATAŞ
9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 6-8 Mayıs 2009
Publication year: 2009

Özet

E-öğrenmede öğrencilerin sohbete katılımının ve ödev göndermelerinin önemi literatürde tartışılmaktadır. Her iki unsur da e-öğrenmede etkileşim sağlayarak öğrencilerin sistem içerisinde kendilerini var hissetmelerine olanak tanımakta ve başarılarını etkilemektedir. Bu çalışmada 2007-2008 Güz ve Bahar Eğitim-Öğretim Dönemlerinde Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı’nda okuyan 861 öğrenciye ait veriler kullanılmıştır. Araştırmada hem genelde hem de sınıf bazında öğrencilerin akademik başarıları ile öğrencilerin sohbet oturumlarına katılım düzeyleri ve ödev gönderme düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin sohbet oturumlarına katılma ve ödev gönderme düzeyleri arttıkça, akademik başarıları da yükselmektedir.