Türe göre süz:

1 3 4 5

Bilişim Sistemleri Güvenliği ve İlgili Etik Kavramları

Ulusal Kitaplarda Bölümler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Bilgisayar I, (2007). Güneş, B. (Editör). (s274-296). Ankara: EDM Yayınevi
Publication year: 2007

Özet

Bilişim teknolojilerinin gelişimiyle bilgisayarlar hayatımızın her alanına girmiş ve vazgeçilmez bir parçamız olmuştur. İnsanlık için çok faydalı olan bu teknolojik gelişmeler kötü niyetli kişiler için saldırı amaçlı fırsatlarda oluşturmuştur. Bu çalışmada bilişim sistemleri güvenliği ile ilgili kavramsal tanımlamalara ve tehdit türlerine yönelik detaylı bilgi sunulmakta, gerek kurumsal gerek kişisel bilgi güvenliğine yönelik teorik ve pratik uygulamalara yer verilmektedir. Bunun yanı sıra toplumsal ve evrensel bağlamda felsefi temelleri de irdelenerek etik kavramı açıklanmış, türleri hakkında detaylar sunulmuştur. Bilgisayar etiği, fikri mülkiyet, erişim, gizlilik, doğruluk, siber etik ve internet etiğine ilişkin açıklamalarla birlikte internet etiği oluşturma çabaları aktarılmıştır.

Yüksek Lisans Tez

Tezler
ÜSTÜNDAĞ, Mutlu Tahsin
İŞBİRLİKÇİ İNTERNET TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMININ KIRKPATRICK DEĞERLENDİRME MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Publication year: 2007

Özet

2X2 faktöriyel deneysel desenin kullanıldığı araştırmanın genel amacı, eşzamanlı ve eşzamansız çevrimiçi öğrenme araçlarının kullanıldığı bireysel ve işbirlikçi problem temelli öğrenme ortamlarının öğrencilerin doyum, öğrenme ve proje geliştirme düzeylerine etkilerini ortaya koymaktır.

Araştırmaya, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü’nde 2006 – 2007 Güz döneminde Eğitimde Bilgi Teknolojileri I dersini alan 41 öğrenci katılmıştır. Bireysel problem temelli öğrenen gruba 18, işbirlikçi problem temelli öğrenen gruba 23 öğrenci, kontrol değişkenleri göz önünde bulundurularak grupların denkliğini sağlamak üzere atanmıştır. İşbirlikçi grupta bulunan öğrenciler 6 gruba ayrılmış, bu gruplardan biri 3 kişiden, diğer 5 grup ise 4’er kişiden oluşmuştur.

Araştırmada öğrenme ortamına ilişkin genel doyum puanlarının bulunulan gruba göre değişip değişmediği ile ilgili araştırma sorusu için ilişkisiz örneklemler için t-testi kullanılmış, elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin bulundukları öğrenme grubundaki öğrenme ortamına ilişkin genel doyum puanları öğrenme grubuna göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir [t(39)=0.633; p>.05]. Araştırmada öğrenme ortamına ilişkin öğrencilerin akademik başarı puanlarının bulunulan gruba göre değişip değişmediği ile ilgili araştırma sorusu için karışık ölçümler için iki faktörlü ANOVA kullanılmış, elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin bulundukları öğrenme grubundaki öğrenme ortamına ilişkin akademik başarı puanları öğrenme grubuna göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir [F(1,39)=.18; p>.05]. İşbirlikçi öğrenme ortamında bulunan deneklerin proje geliştirme başarılarının bireysel öğrenme ortamında bulunan deneklere göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur [F(1,39)=19.24; p<.05]. Bu farklılık işbirlikçi problem temelli öğrenme ortamı lehinedir. İşbirlikçi öğrenme ortamında bulunan deneklerin kaliteli proje geliştirme başarılarının bireysel öğrenme ortamında bulunan deneklere göre farklı olduğu görülmüştür [F(1,39)=363.70; p<.05]. Yine bu farklılık işbirlikçi problem temelli öğrenme ortamı lehinedir.

Anahtar Kelimeler: İşbirlikçi Öğrenme, Problem Temelli Öğrenme, Internet Temelli Öğrenme, Kirkpatrick Değerlendirme Modeli, Dereceli Puanlama Anahtarı.

1 3 4 5