Türe göre süz:

Akreditasyon Süreçlerinde Denetçi/Teknik Uzmanların Planlanmasına Yönelik İş Zekası Uygulaması

Ulusal Kitaplarda Bölümler
Birsen YÜKSEL, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Akıllı Teknoloji Akıllı Yönetim, (2016). TECİM, V., TARHAN, Ç., ve AYDIN, C. (Editör). (s 187-196). İzmir: HAVELSAN
Publication year: 2016

Özet

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRK.AK); ürün belgelendirme kuruluşları, muayene kuruluşları, deney, tıbbi ve kalibrasyon laboratuvarları, yönetim sistemi ve personel belgelendirme kuruluşları gibi uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonunu uluslararası standartlara göre yapan, faaliyetlerinin uluslararası tanınırlığını üyesi olduğu uluslararası kuruluşlardan ve onlarla yaptığı karşılıklı tanınma anlaşmalarından alan ülkemizin ulusal akreditasyon kuruluşudur. Akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesinde Kurum personelinin yanı sıra ilgili faaliyet konularında uzman kişilerden oluşan denetçi/teknik uzman havuzundan yararlanılmaktadır. Hangi alanlarda denetçi/teknik uzman ihtiyacının öncelikli olduğu tespit edilerek bu alanlarda denetçi/teknik uzman başvurularının alınması, başvuruların değerlendirilmesi ve atamaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada akreditasyon süreçlerinde görevlendirilen denetçi/teknik uzmanların ilk atamasının yapılması, denetimlerde görevlendirilmesi ve kariyer planlaması süreçleri analiz edilerek, bu süreçlerden elde edilen veriler Microsoft Power BI iş zekası uygulaması ile görselleştirilerek karar vericilerin mevcut verilerden anlamlı bilgilere ulaşabilmesi sağlanmıştır. Böylece bu süreçlerdeki karar verme faaliyetlerinin karar vericilerin işini kolaylaştıracak şekilde düzenli, adil ve hızlı yürütülmesinin gerçekleştirileceği düşünülmektedir.

Öğrenme Yönetim Sistemleri ve Örnek Uygulama

Ulusal Kitaplarda Bölümler
Tolga GÜYER, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
İnternet Temelli Eğitim, (2008). Yalın, H. İ. (Editör). (s234-269). Ankara: Nobel Yayınevi
Publication year: 2008

Özet

Öğrenme yönetim sistemini en genel anlamıyla eğitim yönetimini bütün olarak otomasyona geçiren yazılımların oluşturduğu bir sistem olarak tanımlayabiliriz. Öğrenme yönetim sistemlerinin temelde iki ana bölümden oluştukları söylenebilir: Öğrenme etkinliklerinin gerçek­leştirildiği bileşenler birbirlerinden bağımsız gibi gözükse de, karşılıklı olarak veri alışverişi yapması gereken ve birbirleri ile uyumlu olarak çalışmaları gereken modülleri içermektedirler. Bu modüllerin başlıcaları içerik yönetimi, sanal sınıf ve sanal laboratuarlar, kullanıcı ve rol yönetimi, öğrenci kayıt yönetim, derslerin tanımlanması ve sunumu, sınav yönetimi, ödev-proje yönetimi, duyuru yönetimi, rapor ve izleme dosyalarından oluşmaktadır. Son yıllarda, e-öğrenme ortamlarının geliş­mesi beraberinde öğrenme nesnesi, scorm gibi kavramların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Öğrenme nesnesi; öğrenme, eğitim yada öğretim amaçlı olarak kullanılan, dijital ya da dijital olamayan herhangi bir nes­ne olarak, destekleyen öğrenme yönetim sistemlerinin bu içerikleri kullanabilir olmaları, öğrenme nesnelerinin kullanımlarını da kolaylaştıran bir gelişme olmuştur. Standartlaşma ile ilgili olarak yapılan çalışmaların sonuçları bir araya getirilerek oluşturulan bir model olan SCORM, (Sharable Content Object Reference Model), bu konuda en çok geçerlilik kazanmış ve yaygın olarak kullanılan standartlardandır.

Bilişim Sistemleri Güvenliği ve İlgili Etik Kavramları

Ulusal Kitaplarda Bölümler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Bilgisayar I, (2007). Güneş, B. (Editör). (s274-296). Ankara: EDM Yayınevi
Publication year: 2007

Özet

Bilişim teknolojilerinin gelişimiyle bilgisayarlar hayatımızın her alanına girmiş ve vazgeçilmez bir parçamız olmuştur. İnsanlık için çok faydalı olan bu teknolojik gelişmeler kötü niyetli kişiler için saldırı amaçlı fırsatlarda oluşturmuştur. Bu çalışmada bilişim sistemleri güvenliği ile ilgili kavramsal tanımlamalara ve tehdit türlerine yönelik detaylı bilgi sunulmakta, gerek kurumsal gerek kişisel bilgi güvenliğine yönelik teorik ve pratik uygulamalara yer verilmektedir. Bunun yanı sıra toplumsal ve evrensel bağlamda felsefi temelleri de irdelenerek etik kavramı açıklanmış, türleri hakkında detaylar sunulmuştur. Bilgisayar etiği, fikri mülkiyet, erişim, gizlilik, doğruluk, siber etik ve internet etiğine ilişkin açıklamalarla birlikte internet etiği oluşturma çabaları aktarılmıştır.