Türe göre süz:

1 2 3 5

BÖTE Öğrencilerinin Hızlı Uygulama Geliştirmeye Yönelik Görüşleri

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Erhan GÜNEŞ, Özgür TOPÇU
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı (pp. baskıda / Özet bildiri olarak sunulmuştur), 2-4 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye.
Publication year: 2018

Özet

Hızlı Uygulama Geliştirme yaklaşımı günden güne kurumların artan yazılım/uygulama ihtiyacını karşılama noktasında önemli hale gelmektedir. Programlamanın zor olduğunu düşünen, programlamanın mantığını anlamakta zorlanan kişilerin ön yargılarını aşma ve temel mantığı anlamaları noktasında da Hızlı Uygulama Geliştirme araçları yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu araçlardan bir tanesi olan PowerApps aracı, kolay ara yüzü ve kod yazmayı gerektirmeyen yapısıyla ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmekte ve kişilerin programlama konusundaki olumsuz düşüncelerinin ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede araştırma kapsamında bir uygulama geliştirilerek BÖTE öğrencilerine tanıtılmıştır. Öğrenciler geliştirme sürecini gözlemlemişler ve uygulamanın testini yapmışlardır. Öğrencilerin hızlı uygulama geliştirmeye ve yapılan örnek uygulamaya yönelik görüşleri alınarak analiz edilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır. Programlama tecrübesi sınırlı olan kişilerin olumlu görüşleri ve motivasyonlarının arttığına yönelik düşünceleri göz önünde bulundurularak, Hızlı Uygulama Geliştirme ve PowerApps benzeri araçların üniversitelerin programlama eğitimi verilen bölümlerinde programlamaya yeni başlayan öğrencilere yönelik eğitimlerde dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir.

Eğiticilerin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Bilecik İli Örneği

Ulusal Hakemli Makaleler
Necati CEMALOĞLU, Aslıhan Selcen BİNGÖL-ARSLANGİLAY, Volkan KUKUL, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Erhan GÜNEŞ
Turkish Studies, 2018. Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13186
Publication year: 2018

Özet

Bilgi toplumunda eğitimin öncelikli görevleri arasında evrensel düşünebilen, bilgiyi sorgulayan, problem çözebilen ve işbirlikçi çalışabilen bireyler yetiştirmek gelmektedir. Bu bireyleri yetiştirecek öğretmenlerin de yine bu niteliklere ve çağın ihtiyaçlarına göre kendilerini yenilemeleri önem taşımaktadır. Görevdeki öğretmenlerimizin çağın şartlarına uygun olarak beceri ve bilgilerini güncellemenin en etkin yolu doğru planlanan hizmet içi eğitimler olmalıdır. Bu araştırmanın amacı Bilecik ilinde çalışan öğretmenlerin ihtiyaç duydukları hizmet içi eğitime ilişkin ihtiyaç analizini ortaya koymaktır. Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen anket ve açık uçlu sorulara 1632 öğretmen çevrimiçi olarak cevap vermişlerdir. Anketin ilk bölümünde demografik bilgilere yer verilmiş, ikinci bölümünde 38 maddeden oluşan, 5’li Likert tipi ankette öğretmenlerin mesleki gelişim, birlikte çalışma ve iletişim, yenilikçi eğitim öğretim, ölçme ve değerlendirme, rehberlik, sınıf yönetimi ve liderlik beceri algıları sorgulanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik yeterlik algıları ve aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitim ortamlarında kullanmada hissettikleri zorluk düzeylerini ölçmeye ilişkin sorulara yer verilmiştir. Veri toplama aracının son bölümünde ise öğretmenlere hizmet içi eğitimlerin daha verimli olması için önerileri ve sorgulanan alanlar dışında almak istedikleri eğitimlere yer verilmiştir. Anket verilerinin nicel analiz teknikleri, açık uçlu soruların da nitel analiz teknikler yardımıyla çözümlendiği araştırmanın bulgularında öğretmenlerin kendilerini teknoloji konusundaki daha az yeterli hissettikleri, diğer alanlarda daha yetkin hissettikleri görülmüştür. Öğretmenler eğitimlerin zamanı, eğitimi veren kişilerin kalitesi, eğitim konularının kendilerine yarar sağlaması gibi konularda öneriler sunmuşlar ve özellikle kendilerine teknolojik yetkinlik sağlayacak eğitimlerin sunulmasını istediklerini belirtmişlerdir.

Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği Ve Sonuçları

Ulusal Hakemli Makaleler
Alper ALTUNÇEKİÇ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Volkan KUKUL
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 33-45, 2018.
Publication year: 2018

Özet

Mobil teknolojiler ve mobil uygulamalar günümüzde eğitim amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Öte yandan, bu teknolojilerin eğitim ortamlarında kullanımına ilişkin pratik uygulamalar ve öneriler hala günümüz eğitimcilerinin ihtiyaçları arasında sıralanabilir. Bu çalışmada, gerçek zamanlı veritabanı kullanılarak geliştirilen, IOS, Android ve Windows mobil platformlarında çalışabilen bir mobil uygulamanın, lisans öğrencilerinin web tasarımı eğitimine nasıl destek olabileceği ve öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi örnek bir uygulama yapılarak sorgulanmıştır. Bu kapsamda Gazi Üniversitesinde Web Tasarımı dersini alan 82 lisans öğrencisi ile çalışma yapılmıştır. Araştırma kapsamında geliştirilen mobil uygulama öğrencilerin web tasarımı öğrenmelerine destek olabilmek için çok çeşitli özelliklere sahiptir. Uygulama, kısa alıştırmalar uygulayabilme ve ders dışı öğrenci – öğretim elemanı etkileşimini sağlama özelliklerine de sahiptir. Araştırma sonuçları öğrencilerin mobil öğrenme ortamlarından memnun olduklarını göstermiştir. Öğrencilerin, mobil öğrenme ortamının öğrenmeye olumlu etkisinin olduğu yönünde olumlu görüşe sahip oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca mobil öğrenme ortamının bu anlamda öğrencileri motive etmek açısından etkili olduğu söylenebilir.

Perakende Sektöründe Kampanya Yönetimine Yönelik İş Zekası Uygulaması

Ulusal Özet Bildiriler
Erdal AKGÜL, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Mustafa TANRIVERDİ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE STUDIESYAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI 2018, 4(1): 8-25
Publication year: 2018

ÖZET

Bilişim teknolojilerinin ortaya çıkması ile birlikte bilgiye ulaşmak ve bilgiyi elde tutmak
kolaylaşmıştır. İşletmelere ait verilerin bilişim teknolojilerinden yararlanılarak analiz edilmesi
sonucu daha anlamlı ve kullanışlı hale getirilmesi süreçlerine iş zekası denilmektedir.
İşletmelerin pazarlama, kampanya ve karar alma süreçlerinde iş zekası çözümlerinden
faydalanmaları çok yararlı olacaktır. Bu makalede, iş zekası kavramı ve iş zekasından
yararlanabilmek için gerekli olan altyapı ihtiyaçları incelenmiştir. Yapılan incelemeler
sonucunda da perakende sektörüne yönelik örnek bir uygulama geliştirilerek, işletmelerin iş
zekası uygulamalarından nasıl yararlanabileceği ve iş zekası kavramının uygulama yapılan
sektöre ilişkin katkıları vurgulanmıştır.

BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE EĞİTİM ALANINDA KULLANILMA POTANSİYELİ

Ulusal Özet Bildiriler
Mustafa TANRIVERDİ, Mevlüt UYSAL, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) 22 - 25 Kasım 2018 Antalya Türkiye
Publication year: 2018

ÖZET

Blokzincir (Blockchain) kavramı, son zamanlarda kripto paraların yaygınlaşması sayesinde çok popüler hale gelmiştir. Blokzincir, kripto paraların kullanımın yanı sıra dağıtık, güvenilir ve şeffaf yapısı sayesinde bilgi teknolojilerinde günün ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Blokzincirin yapısı, dağıtık bir veritabanı, merkezi olmayan doğrulama mekanizması ve kriptografik algoritmaların birleşimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Blokzincir teknolojisi finans, sağlık, hukuk ve ticaret gibi alanlarda kullanım alanı bulmuştur ve bu alanlarda hızla yeni uygulamalarını görülmektedir. Eğitim alanında ise blokzincir teknolojisi, açık ve uzaktan öğrenme alanında geçmiş öğrenmelerin tanınması, kitlesel açık dersler, kampüs içi uygulamalar, öğrenme yönetim sistemleri ve sertifikasyon gibi alanlar ile şeffaflık, anonimlik gerektiren alanlara uygulanma potansiyeli olduğu öngörülmektedir. Ancak alanyazın incelendiğinde bu alanda sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Eğitim alanında çalışan araştırmacıların farkına vardıkları veya karşılaştıkları problemlerde bu teknolojinin farkında olarak çözüm üretebileceklerini düşünmekteyiz. Bu çalışmada, önce blokzincir teknolojisinin özellikleri ve sağladığı avantajlar anlatılacak, ardından blokzincir teknolojisinin kullanıldığı yenilikçi uygulamalar ve eğitim için blokzincir teknolojisinin potansiyeli alanyazın ile güçlü ve sınırlı yönleri tartışılacaktır. Ayrıca, bu çalışmanın blokzincir teknolojisinin eğitimde uygulamaları üzerine çalışmak isteyen araştırmacılara da yol gösterici nitelik taşıyacağı düşünülmektedir. Günümüz Milli Eğitim 2023 vizyon belgesi incelendiğinde dijital dönüşüm politikası öngörülen vizyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu alanda çalışan araştırmacıların bu vizyonun gereğini yerine getirmek adına blokzincir ve bununla birlikte ortaya çıkan yeni kavramların nasıl işe koşulacağı konusunda düşünmeleri geleceği şekillendirecektir.

 

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Ulusal Özet Bildiriler
Necati CEMALOĞLU, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, A.Selcen ARSLANGİRAY, Pınar BİLASA
1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) 22 - 25 Kasım 2018 Antalya Türkiye
Publication year: 2018

ÖZET

 

Bu araştırmanın amacı, ‘Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrencilerinin İstihdam Edilebilirliğini Artırmak için Mesleki Beceri Öğretmenlerinin Eğitilmesi Projesi’ kapsamında yapılan 21. yy yaşam becerileri ihtiyaç analizi sonunda geliştirilen eğitim programına katılan meslek lisesi öğretmenlerinin eğitimin etkililiğine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Yapılan analiz sonucunda eğitim programında yer verilen 21. yy becerileri; iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanımı, işbirliği ve takım çalışması, yaratıcılık ve yenilikçilik, problem çözme, eleştirel düşünme ve sürdürülebilirlik olmuştur. Araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan veri toplama aracı kullanılarak 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz döneminde Ankara’da görevli, farklı branşlarda çalışan 38 meslek lisesi öğretmeniyle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Eğitim programına katılan öğretmenlerin % 42.1’i (16) kadın, % 57.9’u (22) erkektir. Eğitime katılan öğretmenlerle yapılan odak grup görüşmesi sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda; öğretmenlerin neredeyse tamamının bir beklentiyle gelmemesine karşın eğitim ortamına, eğitimin işlenişine, etkinliklerin derslerde uygulanabilir olduğuna ilişkin olumlu görüş bildirdikleri görülmüştür. Eğitime katılan öğretmenler; bu tip eğitimlerin gerekli, zevkli, verimli olduğunu ve meslektaşlarını daha iyi tanıma fırsatı verdiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca 21. yy becerilerinin hepsinin çok önemli olduğunu, birinin bile eksikliğinin uyumu bozacağını, bu becerilerin derslerde uygulanabilir olduğunu ve öğrencileri motive edeceğini ifade etmişlerdir. Öğretmenler, ders süresinin arttırılması, genç öğretmenlerin bu tip eğitimlere daha çok katılması, drama yönteminin derslerde mutlaka uygulanması, üniversitelerle iş birliğinin artırılması, bu beceriler kapsamında yerinden/bölgesel hizmet içi eğitimlerin verilmesi konularında öneriler geliştirmişlerdir. (Bu çalışma, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilen 2016-1-TR01-KA202-035291 kodlu ‘Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrencilerinin İstihdam Edilebilirliğini Artırmak için Mesleki Beceri Öğretmenlerinin Eğitilmesi’ başlıklı projeden üretilmiştir.)

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİNE İLİŞKİN İHTİYAÇ ANALİZİ

Ulusal Özet Bildiriler
Necati CEMALOĞLU, Pınar BİLASA, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Selcen ARSLANGİLAY
1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) 22 - 25 Kasım 2018 Antalya Türkiye
Publication year: 2018

ÖZET

Bu araştırmada ‘Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrencilerinin İstihdam Edilebilirliğini Artırmak Için Mesleki Beceri Öğretmenlerinin Eğitilmesi’ başlıklı Projenin fikri çıktılarından biri olan ihtiyaç analizi çalışması kapsamında meslek lisesi öğretmenlerinin 21. yy becerilerine yönelik farkındalık ve algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Proje ortağı ülkeler olan Türkiye, Letonya, İspanya ve Portekiz’deki meslek lisesi öğretmenlerinin hangi 21. yy becerilerine ihtiyaç duydukları, bu belirlenen becerilerde kendilerini ne kadar yetkin olarak algıladıklarına ilişkin olarak ortaklarla birlikte geliştirilen ve pilot uygulama sonrası son hali verilen 64 maddelik veri toplama aracı kullanılmıştır. Çalışmaya dört ülkeden toplam 247 meslek lisesi öğretmeni veri sağlamıştır. Veri toplama aracının iç tutarlılık anlamında güvenirlik katsayısı .917 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda 21. yy becerileri olarak öne çıkanlar; iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanımı, işbirliği ve takım çalışması, yaratıcılık ve yenilikçilik, problem çözme, eleştirel düşünme ve sürdürülebilirliktir. Tüm ülkelerdeki öğretmenler kendilerini en çok iş birliği ve takım çalışması becerisinde yetkin hissederken, kendilerini daha az yetkin hissettikleri sürdürülebilirlik ve yaratıcılık ve yenilikçilik becerilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda ülkeler bazında incelendiğinde ülkelerin birbirlerine çok yakın sonuçlar gösterdikleri görülmüştür. Ortalama puanlar üzerinden ülkeler ayırt edilmeden bakıldığında puanların 3.46 ile 4.10 arasında değişim gösterdiği, ülkeler göz önüne alındığında ise 3.15 ile 4.35 arasında dağıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ihtiyaç analizi ile geliştirilecek eğitim programının içeriği ve beceriler bazında önem verilecek noktaların ortaya konması sağlanmıştır. (Bu çalışma, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilen 2016-1-TR01-KA202-035291 kodlu ‘Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrencilerinin İstihdam Edilebilirliğini Artırmak için Mesleki Beceri Öğretmenlerinin Eğitilmesi’ başlıklı projeden üretilmiştir.)

A Comprehensive Model Covering Prospective Teachers’ Technology Use: The Relationships among Self, Teaching and Learning Conceptions and Attitude

Uluslararası Hakemli Makaleler
Erhan GÜNEŞ ,Eralp BAHÇİVAN ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Technology, Pedagogy and Education, 2018, (In Press DOI: 10.1080/1475939X.2018.1479296).
Publication year: 2018

 

Özet

Bu çalışma öğretmen adaylarının, öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik tutumları, benlik inançları ve öğretme-öğrenme anlayışlarını kapsayan kapsamlı bir model önermek ve incelemek amacıyla yapılmıştır. Öğretmen adaylarının inançları ve tutumları, öğretim teknolojilerini kullanımına yönelik öğretmen eğitimini destekleyebilir. Uygun örnekleme ile 5 farklı üniversiteden 1208 Türk öğretmen adayı gönüllü olarak çalışmaya katılmıştır. Yapısal eşitlik modelleme analizi, öğretmen adaylarının özerk benlik ve özerk-ilişkisel benlik hakkındaki inançlarının, öğretme ve öğrenmeye yönelik yapılandırmacı inançları ile öğretim teknolojilerinin kullanımına yönelik tutumları ile pozitif ilişkili olduğunu, aynı inançların geleneksel öğretme-öğrenme anlayışları ile olumsuz ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, katılımcıların öğretme-öğrenme ile ilgili yapılandırmacı inançları, öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik tutumlarını olumlu olarak yordamıştır. Öte yandan, ilişkisel benlik inançları, beklenmedik bir şekilde, yapılandırmacı düşüncelerini ve tutumlarını olumlu olarak öngörmüştür. Araştırmada bu sonuçlar dikkate alınarak çıkarımlar sunulmuştur.

Programlama Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Volkan KUKUL
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-26 Mayıs 2017.
Publication year: 2017

Özet

Günümüzde pek çok kaynakta 21. yüzyıl insanlarında olması gereken beceriler açıklanmaya çalışılmaktadır. Farklı çalışmalarda, insanların bu yüzyıla ayak uydurabilmeleri ve başarılı olabilmeleri için küçük yaşlarda eleştirel düşünme, problem çözme gibi becerilerin yanı sıra dijital vatandaşlık ve bilgi işlemsel düşünür olabilme gibi becerileri elde etmeleri gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bu becerilerin kazandırılmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin yanı sıra programlama eğitiminin de katkısı olduğu bazı çalışmalarda kanıtlanmıştır. Toplumların gelişmesinde üreten bireylerin büyük rol oynadığı ve oynayacağı sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu nedenle değişen koşullar ve eğitim anlayışı ile birlikte programlama eğitimi daha da önem kazanmıştır. Bu nedenle programlama veya kodlama eğitimlerinin daha etkili olması için neler yapılması gerektiği ve daha doğru yöntemlerin ortaya konuşlması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu nedenle programlama eğitiminin etkililiğini artırmak için programlama eğitimi ile ilgili yapılmış çalışmaları geçmişten günümüze bütünsel olarak görmenin faydalı olacağı düşünülmüştür. Bu amaçla 1980-2016 yılları arasında programlama eğitimi kapsamında “Web of Science” veritabanında yer alan SCI-E, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH ve ESCI indekslerinde dizinlenen makale çalışmaları analiz edilerek betimsel bir sonuç ortaya koymak ve gelecek çalışmalara ışık tutmak hedeflenmiştir. Alan uzmanlarının görüşleri alınarak belirlenen anahtar kelimeler aracılığı ile “TS=(“teaching programming” OR “learning programming” OR “visual programming tool” OR “Computing Education” OR “coding for K-12” OR “programming for K-12” OR “programming education”) AND TI=(“teaching programming” OR “learning programming” OR “visual programming tool” OR “coding for K-12” OR “programming for K-12” OR “Computing Education”) Timespan:1980-2016” oluşturulan sorgu sonucu 244 makaleye erişilmiştir. Çıkan sonuçlarda sadece “Education & Educational Research” kategorisinde yer alan çalışmalar dikkate alınmıştır. Elde edilen veriler gerekli temizleme ve tekilleştirme işlemlerinden sonra Microsoft SQL Server veritabanına aktarılmıştır. Analiz süreçleri devam etmekte olup metin ve veri madenciliği yöntemleri ile ilerlenmektedir. Bu süreçte elde edilen veriler uygun görselleştirme yazılımları ile sunulmaya çalışılacaktır.

Veritabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Öğretiminde Adventure Works Veritabanı Kullanımı

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Akça Okan YÜKSEL, Volkan KUKUL
V. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ITTES 2017), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 11 - 13 Ekim 2017.
Publication year: 2017

Özet

Bilişim dünyasında sistem tasarlayan her bir paydaş, tasarımın her aşamasında etkililik, sürdürülebilirlik ve esneklik gibi ölçütleri göz önünde bulundurmalıdır. Günümüzde hem kamuya hem de özel sektöre ait sistemlerde yönetilen veri hızlı bir artış göstererek, veri üzerinde yapılan işlemlerin süresinin de artmasına sebep olmaktadır. Bu sistemlerde hedeflenen; ölçeklenebilir, performansı yüksek, veri karmaşıklığı düşük ve yönetimi kolay bir veritabanı sistemi tasarlamaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için veritabanı tasarımı yapacak kişilerin alacakları eğitim hem teorik hem de uygulama anlamında yeterli olmalıdır.

Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) öğretimi ile ilgili yapılmış çalışmaların yeterli sayıda olmadığı ifade edilmektedir (Kleiner,2014). Veritabanı yönetim sistemlerinin bilgisayar bilimin önemli bir parçası olduğu düşünüldüğünde, çalışmaların sayıca az olması önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Ayrıca, günümüzde hem çok fazla hem de karmaşık birçok sistem içerisinde veritabanı yönetme ve analiz etme önemli bir beceri olarak görülmektedir. Bu çalışmada VTYS öğretimi, büyük veri ve tabloların kullanıldığı Adventure Works(AW) veritabanı bağlamında yürütülmüştür. AW, SQL’de örnek uygulamalar yapmak için oluşturulmuş hazır bir veritabanıdır. Bu çalışmada VTYS dersinin yürütülmesinde AW ile büyük veri ve yapılara yönelik uygulamaların öğrencilerin motivasyonlarına ve derse karşı olan tutumlarına olan etkisi incelenmiştir. Araştırmada öğrencilerin motivasyon düzeylerini ölçmek için “Derse Karşı Motivasyon Ölçeği” ve tutumlarına yönelik veri toplamak için ise araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğrencilerin derse karşı motivasyonlarında anlamlı düzeyde artış belirlenmiştir. Bununla birlikte, çalışmanın bulguları arasında yapılan uygulamaya yönelik olumlu tutum ve görüşler de yer almaktadır.

Dijital Okuryazarlık Düzeyinin Ölçülmesi Problemi

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Erhan GÜNEŞ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Eralp BAHÇİVAN
V. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ITTES 2017), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 11 - 13 Ekim 2017.
Publication year: 2017

Özet

Dijital okuryazarlık günümüz koşullarında 21. Yüzyıl öğretmen becerileri arasındadır. Bu konuda gün geçtikçe artan çalışmalar konunun önemine vurgu yapmaktadır. Dünyada öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları artık dijital okuryazarlık bilinç ve becerilerine sahip öğretmen adayları yetiştirmenin yolunu aramaktadırlar. Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi, onların hem daha nitelikli öğretmenler olabilmeleri hem de yetiştirecekleri dijital çağın öğrencilerine uyum sağlamaları açısından çok önemlidir. Günümüzde öğrencilerin çocuk yaşlarda teknoloji ile tanıştıkları ve dijital ortamlara olan ilgileri ve bu konudaki becerileri göz önünde bulundurulduğunda, onları yetiştirecek öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerileri düzeylerinin yüksek olması kaçınılmaz bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ilk akla gelen sorulardan birisi bir bireyin dijital okuryazarlık düzeyinin nasıl ölçüleceği / belirleneceği sorusudur. Dijital okuryazarlık, bünyesinde çeşitli türden becerileri barındıran çerçeve bir kavramdır. Literatürde çok çeşitli tanımları vardır ve dijital okuryazarlık denildiğinde akla gelen bilgi ve becerilerin neler olduğu sorusu hala tartışılmaktadır. Literatürde çok çeşitli ölçme yöntem veya araçları bulunmaktadır. Öte yandan bu ölçme araçlarının uygulanabilirliği ve etkililiği de ayrı bir tartışma konusudur. Bu konuda orijinali Türkçe olan veya Türkçe uyarlaması yapılmış çok az sayıda ölçme aracı vardır. Bu çalışmada, dijital okuryazarlık düzeyinin belirlenmesindeki en önemli etmenlerin neler olduğu araştırılarak, dijital okuryazarlıkla ilgili öne çıkan ölçme araç veya yöntemlerinin incelenmesi, karşılaştırılması ve kolay uygulanabilir yöntemlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Dijital Hikayeleme Yönteminin Türkçe Öğretimine Etkisi

Ulusal Özet Bildiriler
Yakup YILMAZ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Erhan GÜNEŞ Gürbüz ÇALIŞKAN
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-26 Mayıs 2017.
Publication year: 2017

Özet

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler öğrenme-öğretme ortamları, yöntem ve yaklaşımlarında değişime neden olmuş, bilişimin eğitim sürecine egtegrasyonu ile de öğrenme çıktılarında olumlu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımında pedagojiden çok teknolojik gelişmeler ve yeterlilikler üzerinde durulmaktadır. Ancak eğitim sürecinde teknoloji kullanımının pedagojiden bağımsız olması istenilen çıktılara ulaşmada başarısız olacağı açıktır. Bu noktada öğretim yöntemleri ve modern öğretim materyalleri önem kazanmaktadır. Dijital hikayeler birçok konu alanının öğretiminde bu bağlamda öğretim materyallerine, dijital hikayeleme de yöntemlerine verilebilecek güzel örneklerdir. Dijital hikayeleme temel alınarak geliştirilen öğretim materyalleri hem sınıf ortamında hem de web ortamında zaman ve mekan sınırlaması olmadan ulaşılabilecek bir esnekliğe sahiptir. Bu açıdan araştırma, öğrencilere dijital hikayeleme yöntemi kullanılarak anadildeki dört temel dil becerilerinden ikisi olan okuma ve yazma becerilerindeki değişimin araştırılması ve dijital hikayeleme ile ilgili tasarım önerileri geliştirilmesi amaçlarına yöneliktir. Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin, ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders kitabında yer alan okuma parçalarından bazıları seçilerek dijital hikaye anlatımı sağlanmıştır. Bu çalışma ile öğrencilerin elektronik ortamda okuma parçalarını izleyerek zaman ve mekan kısıtlaması olmadan ulaşabilmelerini sağlamanın yanında öğrencilerin okuma ve yazma becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Konya ili Ereğli ilçesindeki Feriha Ferhat Koyuncu Ortaokulu 6. Sınıfta öğrenim gören 26 deney 28 kontrol grubundaki öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma verileri “Türkçe” dersinin altı hafta boyunca katılımcı gözlemci rolüyle gözlemlenmesiyle elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak okuma becerilerini belirlemek için Samuelsson vd. (2003) tarafından geliştirilen ve Keskin ve Baştuğ’un (2011) de Türkçe’ye uyarladığı Sesli Okuma ve Konuşma Prozodisi ölçeği; yazma becerilerini belirlemek için de Ünlüoğlu (2015) tarafından geliştirilen Yazılı Anlatım Becerisi Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Hem deney hem de kontrol grubundaki öğrencilerin okuma ve yazma becerileri belirtilen ölçekler kullanılarak tekrarlı ölçümler ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, deney grubundaki öğrencilerin lehine okuma ve yazma becerilerinde anlamlı düzeyde farklılık çıktığı görülmüştür.

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Bilişim Kurslarındaki Kursiyerlerin Eğilimleri

Ulusal Özet Bildiriler
Alper ALTUNÇEKİÇ, Yakup YILMAZ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-26 Mayıs 2017.
Publication year: 2017

Özet

Hayat boyu öğrenme pek çok ülkenin eğitim politikalarında yeri olan bir kavramdır. Hayat boyu öğrenme ile yetişkinler temel bilgi ve beceri elde etmenin yanında yeni mesleki yeterlilikler kazanarak kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam noktasında kazançlar sağlamaktadır. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Halk Eğitim Merkezlerinin yanında sosyal sorumluluk gereği, yerel yönetimler bünyelerinde oluşturdukları birimler ile çeşitli branşlarda mesleki eğitim kursları açarak yürütmektedirler. Bilişim kursları, bu branşlardan birisi olarak yoğun talep görmektedir. Bilişim kurslarına katılan öğrenciler temel seviyede bilgisayar kullanımından, ileri seviyede web tabanlı uygulama ve programlama gibi farklı kurslara devam etmektedir. Bilişim kurslarına katılan öğrenciler bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliği kazanmakla birlikte bu teknolojileri eleştirebilen, etik ilkelerin farkına varabilen, teknolojiyi verimli kullanabilen ve teknoloji alanındaki sorumluluklarının fakına varabilen birer dijital vatandaş olma özelliği kazanmaktadır. Bu kazanımların ne düzeyde olduğunun belirlenmesinin yanı sıra kursiyerlerin ilgi, tutum, yetenek ve beklenti düzeylerinin saptanması almış oldukları eğitimin niteliğinin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayabilecektir. Bunun yanı sıra elde edilen bu bulgular kursiyerlerin yeni alanlara yönlendirilerek kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacaktır. Araştırmada Çoşkun-Diker ve Yelkin (2009) tarafından geliştirilen yaşam boyu öğrenme eğilimleri ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmış, Konya ile Ankara ilinde yürütülen hayat boyu öğrenme kapsamında bilişim teknolojileri ile ilgili çeşitli branşlara devam eden kursiyerlerden veri toplanmıştır. Ayrıca eğilim ölçeğinden yüksek ve düşük puan alan kursiyerlerden bir kısmı ile yarı yapılandırılmış form aracılığı ile mülakat yapılmıştır. Kursiyerlerin hayat boyu öğrenme eğilimleri; (1) hangi düzeydedir? (2) öğrenim düzeyine göre değişmekte midir? (3) kayıtlanma nedenine göre değişmekte midir? (4) yaş aralıklarına göre değişmekte midir? sorularına cevap aranmıştır.

Dijital Hikâyeleme Yöntemi ile Etkili Türkçe Öğretimi

Ulusal Hakemli Makaleler
Yakup YILMAZ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Erhan GÜNEŞ Gürbüz ÇALIŞKAN
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 254-275.
Publication year: 2017

Özet

Dijital hikayeleme, geçmişi yüzyıllara dayanan hikâye anlatımı ile çoklu ortam araçları birleştirilerek ortaya çıkmış bir kavramdır. Derslerde dijital hikayelerin etkili kullanımının teknoloji entegrasyonunu destekleyici bir rolü olabilmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada bilgi ve iletişim teknolojilerinden (BİT) yararlanılarak, Türkçe derslerinde kullanılmak üzere dijital hikayeleme yöntemine göre ders materyalleri (dijital hikayeler) hazırlanmıştır. Araştırma, geliştirilen dijital hikâyelerin kullanımının öğrencilerin okuma ve yazma becerileri üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu materyaller altı hafta boyunca ortaokul Türkçe derslerinde işe koşulmuştur. Karma araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmada nicel veriler Prozodik Okuma Becerisi Ölçeği ve Yazılı Anlatım Becerisi ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Nitel veriler ise öğrencilerin ve öğretmenin dijital hikâyeleme yöntemiyle gerçekleştirilen öğretim uygulaması hakkındaki görüşlerinden elde edilmiştir. Deney grubuna (26 öğrenci) ve kontrol grubuna (28 öğrenci) okuma becerisi ile ilgili ön test, son test ve ara testler uygulanmış, elde edilen veriler üzerinde tekrarlı ölçümler için tek faktörlü ANOVA analizi yapılmıştır. Uygulama sonunda deney grubundaki öğrencilerin okuma ve yazma becerilerinde anlamlı ve olumlu yönde bir değişim olduğu belirlenmiştir. Elde edilen nitel veriler üzerinde yapılan analiz sonuçlarına göre ise öğrencilerin ve öğretmenin dijital hikayeleme yöntemiyle gerçekleştirilen öğretim uygulaması hakkındaki görüşlerinin oldukça olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak ortaokul Türkçe ders kitabındaki hikâyelerin dijital hikâyelere dönüştürülerek kullanılmasını temel alan öğretim uygulamasının, öğrencilerin okuma ve yazma becerileri üzerinde olumlu sonuçlar ortaya koyduğu ve öğrencilerin ve öğretmenin bu yeni uygulamaya ilişkin görüşlerinin de olumlu yönde olduğu söylenebilir.

Öğretim Materyali Olarak Dijital Hikâye Geliştirme Aşamalarının ve Araçlarının İncelenmesi

Ulusal Hakemli Makaleler
Yakup YILMAZ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Erhan GÜNEŞ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1621-1640.
Publication year: 2017

Özet

Dijital hikâye, geleneksel hikâye anlatımı ile çoklu ortam teknolojilerinin birleşimi olarak görülmektedir (Norman, 2011). Metin, ses, resim, video ve animasyon gibi bileşenler çeşitli yazılımlar aracılığı ile bir araya getirilerek web üzerinden, tablet bilgisayardan veya akıllı telefonlardan erişim sağlanabilmektedir. Dijital hikâye geliştirme süreci genel olarak yazma, senaryolaştırma, hikâye tahtası oluşturma, çoklu ortam araçlarının kullanımı, dijital hikâyeyi oluşturma ve paylaşma aşamalarından oluşmaktadır. Dijital hikâyelemenin yedi önemli bileşeni ise bakış açısı, dramatik bir soru, duygusal içerik, seslendirme kabiliyeti, hikâye müziğinin gücü, sade içerik / tasarruf ve ilerleme hızı olarak sıralanabilir. Bu çalışmanın amacı dijital hikâye geliştirme aşamalarını konu ile ilgili alanyazında öne çıkan araştırmalar ve süreçte kullanılabilecek yazılım ve araçlar çerçevesinde ayrıntılı olarak ele almaktır. Çalışmada uygulamaya dönük fayda sağlamak amacıyla süreçler ve bileşenler özetlenmiş ve kullanılabilecek yazılımlar karşılaştırmalı olarak tanıtılmıştır. Ayrıca bir örnek üzerinden dijital hikâye geliştirme süreci somutlaştırılarak öğretmen ve içerik geliştiricilere yol gösterilmesi amaçlanmıştır.

1 2 3 5