Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Yakup YILMAZ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Alper ALTUNÇEKİÇ
V. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ITTES 2017), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 11 - 13 Ekim 2017.
Publication year: 2017

Özet

Hayat boyu öğrenme programları, bireylerin okulda aldıkları eğitim haricinde, kendilerini hem kişisel, sosyal ve mesleki olarak geliştirmek, gelişmelere ayak uydurmak hem de karşılaşmış oldukları sorunlara çözüm üretmek için katıldıkları programlar olarak ifade edilebilir. Hayat boyu öğrenme programları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın halk eğitim merkezleri, üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ve belediyelerin kendi bünyelerindeki birimleri üzerinden pek çok branşta hizmet vermektedirler. Bu programlara katılan bireyler, programın sonunda yapılan ölçme değerlendirme işlemleri sonucunda başarılı bulundukları taktirde katılım belgesi ya da sertifika alabilmektedir. Bu programlarda kuramsal bilgi ile birlikte uygulamaya dayalı becerilere de ağırlık verilmektedir. Öte yandan genellikle öğrencilerin başarısı çoktan seçmeli sorular barındıran sınavlar ile ölçülmektedir. Buna karşın öğrencilerin program sırasında göstermiş oldukları performanslarını temel alan, yeteneklerini daha geniş bir çerçevede ortaya çıkaran tamamlayıcı ölçme değerlendirme yöntemleri de kullanılabilir.

Bu araştırmanın amacı hayat boyu öğrenme programlarında görevli bilişim teknolojileri alanında ders veren öğretmenlerin tamamlayıcı ölçme değerlendirme teknikleri hakkındaki görüşlerini ve bu teknikleri kullanma sıklıklarını tespit etmektir. Araştırmanın çalışma gurubunu hayat boyu öğrenme programlarındaki bilişim teknolojileri alanında kurs veren öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmadaki veriler araştırmacılar tarafından anket formu ve öğretmen görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Çalışmaya hayat boyu kapsamında kurs veren 34 öğretmenden görüş alınmıştır. Çalışma sonunda “Öğretmenlerin bu programlarda kullandıkları tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerinin; cinsiyet açısından öğretmen görüşlerinin benzerlikler gösterdiği; bilişim teknolojileri alanında kurs veren öğretmenlerin 4 alt alanda (Temel Bilgi Teknolojileri, Programlama, Görsel Tasarım ve Mobil Uygulamalar) kurslar verdikleri belirlenmiş sırasıyla en çok proje geliştirme, problem çözme, portfolyo, gözlem tekniğini kullandıkları tespit edilmiş ve hizmet yılına göre ise (0-5 yıl, 6-10 yıl,11-15 yıl) tecrübeye sahip olup, en fazla 6-10 yıl tecrübeye sahip öğretmenin ders verdiği, hizmet yılı arttıkça problem çözme, proje geliştirme ve portfolyo ağırlıklı olarak tercih ettikleri belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.