Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Haydar YALÇIN ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Talih ÖZTÜRK
International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016), 12-15 Temmuz 2016, Viyana, Avusturya.
Publication year: 2016

 Özet

Bu çalışmanın amacı; eğitim bilimleri alanında 5’er yıllık periyodlarda hangi kavram ve konuların çalışıldığı, kavramların zaman içerisindeki evrimsel değişimini ve kavramların ilgi görme durumlarını kavramsal evrim haritası ile ortaya koymaktır. Araştırmanın veri setini Web of Science (WOS) veri tabanında yer alan “education & educational research” konu kategorisindeki yayınlar oluşturmuştur. Veri tabanı üzerinde 1980-2015 yıllarını kapsayan WC=(Education & Educational Research) sorgusu kullanılmıştır. Erişilen yayınlardan doküman türü makale ve incelemeler (review) araştırmanın verisini oluşturmuştur. Bu ölçütleri sağlayan toplamda 167.277 yayına erişilmiş ve analiz için indirilmiştir. Çalışmamızda ulaşılan yayınların eğitim bilimleri alanındaki genel eğilimlerin yıllara bağlı dönüşümünü bir bütün halinde görebilmek için yayınların anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Yayınların anahtar kelimeleri üzerinden eş-kelime (co-word) analizi yapılacağından araştırmacılar tarafından oluşturulan veritabanına yayınlara ilişkin bilgiler aktarılmıştır. Yayın verilerinden oluşan veritabanı üzerinde SQL sorguları aracılığıyla verilerin analize hazır hale getirilmesi için gerekli temizleme ve kontrol işlemleri gerçekleştirilmiştir.  Verileri analize hazır hale getirme işlemleri sonucunda 167.277 yayının önemli bir bölümünün anahtar kelimelerinin olmadığı görülmüştür. Çalışmamızda eş kelime (co-word) analizi yapılacağından anahtar kelimesi olmayan yayınlar analize dahil edilmemiştir. Bunun yanı sıra yalnızca tek bir anahtar kelimeye sahip olan yayınlar da analiz dışında bırakılmıştır. Yayınlar analize hazır hale getirilirken, 5’er yıllık dönemlerde gruplanmıştır. 1980-1990 yılları arasında analiz edilebilecek yayın sayısı oldukça düşük olduğundan bu dönemdeki 99 yayın 1991- 1995 dönemine dahil edilmiştir. Bu işlemlerin ardından 86.343 yayının analize uygun olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler içerisinde ortak bir kavrama yönelik olanlar birleştirme işlemine tabi tutulmuştur. Bu süreçte eğitim bilimleri alanında uzman 5 kişinin görüşlerin yararlanılmıştır. Birleştirme işlemi ile aynı bağlamda kullanılan terimlerin tek bir kavram altında toplanması sağlanmıştır. Analize hazır hale gelen kavramlar Scimat yazılımı ile işlenmiştir. Son yıllarda eğitim bilimleri alanının en çok ilgi gören çalışma konusunun etkileşimli öğrenme ortamları ve uygulamaları olduğu gözlemlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.