Uluslararası Özet Metin Bildiriler
VI. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12-14 May 2017, Prague, Czech.
Eralp BAHÇİVAN ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Erhan GÜNEŞ
Publication year: 2017

Özet

Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve dijital okuryazarlıkları arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışmaya 3. ve 4. sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan 979 fen bilimleri öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama amacı ile Ng (2012) tarafından geliştirilen dijital okuryazarlık ölçeği ile Conley, Pintrich, Vekiri ve Harrison (2004) tarafından geliştirilen bilimsel epistemolojik inançlar ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerden alınan verilerin yapı geçerliliğini kontrol etmek için faktör analiz sonuçları kullanılmıştır. Güvenirlik için ise Cronbach Alfa değeri hesaplamıştır. İlişkisel tarama desenine sahip olan araştırmada veri analizi amacıyla yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları fen bilimleri öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının bilginin gelişimi ve gerekçelendirilmesi boyutlarında dijital okuryazarlıklarını pozitif olarak yordadığını göstermiştir. Ancak epistemolojik inançlar içinde bilginin kaynağı ve kesinliği boyutları ile adayların dijital okuryazarlıkları arasında herhangi bir ilişki gözlemlenmemiştir. Sonuçlar doğrultusunda araştırma önerileri sunulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.