Ulusal Özet Bildiriler
Necati CEMALOĞLU, Pınar BİLASA, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Selcen ARSLANGİLAY
1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) 22 - 25 Kasım 2018 Antalya Türkiye
Publication year: 2018

ÖZET

Bu araştırmada ‘Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrencilerinin İstihdam Edilebilirliğini Artırmak Için Mesleki Beceri Öğretmenlerinin Eğitilmesi’ başlıklı Projenin fikri çıktılarından biri olan ihtiyaç analizi çalışması kapsamında meslek lisesi öğretmenlerinin 21. yy becerilerine yönelik farkındalık ve algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Proje ortağı ülkeler olan Türkiye, Letonya, İspanya ve Portekiz’deki meslek lisesi öğretmenlerinin hangi 21. yy becerilerine ihtiyaç duydukları, bu belirlenen becerilerde kendilerini ne kadar yetkin olarak algıladıklarına ilişkin olarak ortaklarla birlikte geliştirilen ve pilot uygulama sonrası son hali verilen 64 maddelik veri toplama aracı kullanılmıştır. Çalışmaya dört ülkeden toplam 247 meslek lisesi öğretmeni veri sağlamıştır. Veri toplama aracının iç tutarlılık anlamında güvenirlik katsayısı .917 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda 21. yy becerileri olarak öne çıkanlar; iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanımı, işbirliği ve takım çalışması, yaratıcılık ve yenilikçilik, problem çözme, eleştirel düşünme ve sürdürülebilirliktir. Tüm ülkelerdeki öğretmenler kendilerini en çok iş birliği ve takım çalışması becerisinde yetkin hissederken, kendilerini daha az yetkin hissettikleri sürdürülebilirlik ve yaratıcılık ve yenilikçilik becerilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda ülkeler bazında incelendiğinde ülkelerin birbirlerine çok yakın sonuçlar gösterdikleri görülmüştür. Ortalama puanlar üzerinden ülkeler ayırt edilmeden bakıldığında puanların 3.46 ile 4.10 arasında değişim gösterdiği, ülkeler göz önüne alındığında ise 3.15 ile 4.35 arasında dağıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ihtiyaç analizi ile geliştirilecek eğitim programının içeriği ve beceriler bazında önem verilecek noktaların ortaya konması sağlanmıştır. (Bu çalışma, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilen 2016-1-TR01-KA202-035291 kodlu ‘Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrencilerinin İstihdam Edilebilirliğini Artırmak için Mesleki Beceri Öğretmenlerinin Eğitilmesi’ başlıklı projeden üretilmiştir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.