Türe göre süz:

BÖTE Öğrencilerinin Hızlı Uygulama Geliştirmeye Yönelik Görüşleri

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Erhan GÜNEŞ, Özgür TOPÇU
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı (pp. baskıda / Özet bildiri olarak sunulmuştur), 2-4 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye.
Publication year: 2018

Özet

Hızlı Uygulama Geliştirme yaklaşımı günden güne kurumların artan yazılım/uygulama ihtiyacını karşılama noktasında önemli hale gelmektedir. Programlamanın zor olduğunu düşünen, programlamanın mantığını anlamakta zorlanan kişilerin ön yargılarını aşma ve temel mantığı anlamaları noktasında da Hızlı Uygulama Geliştirme araçları yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu araçlardan bir tanesi olan PowerApps aracı, kolay ara yüzü ve kod yazmayı gerektirmeyen yapısıyla ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmekte ve kişilerin programlama konusundaki olumsuz düşüncelerinin ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede araştırma kapsamında bir uygulama geliştirilerek BÖTE öğrencilerine tanıtılmıştır. Öğrenciler geliştirme sürecini gözlemlemişler ve uygulamanın testini yapmışlardır. Öğrencilerin hızlı uygulama geliştirmeye ve yapılan örnek uygulamaya yönelik görüşleri alınarak analiz edilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır. Programlama tecrübesi sınırlı olan kişilerin olumlu görüşleri ve motivasyonlarının arttığına yönelik düşünceleri göz önünde bulundurularak, Hızlı Uygulama Geliştirme ve PowerApps benzeri araçların üniversitelerin programlama eğitimi verilen bölümlerinde programlamaya yeni başlayan öğrencilere yönelik eğitimlerde dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir.

Perakende Sektöründe Kampanya Yönetimine Yönelik İş Zekası Uygulaması

Ulusal Özet Bildiriler
Erdal AKGÜL, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Mustafa TANRIVERDİ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE STUDIESYAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI 2018, 4(1): 8-25
Publication year: 2018

ÖZET

Bilişim teknolojilerinin ortaya çıkması ile birlikte bilgiye ulaşmak ve bilgiyi elde tutmak
kolaylaşmıştır. İşletmelere ait verilerin bilişim teknolojilerinden yararlanılarak analiz edilmesi
sonucu daha anlamlı ve kullanışlı hale getirilmesi süreçlerine iş zekası denilmektedir.
İşletmelerin pazarlama, kampanya ve karar alma süreçlerinde iş zekası çözümlerinden
faydalanmaları çok yararlı olacaktır. Bu makalede, iş zekası kavramı ve iş zekasından
yararlanabilmek için gerekli olan altyapı ihtiyaçları incelenmiştir. Yapılan incelemeler
sonucunda da perakende sektörüne yönelik örnek bir uygulama geliştirilerek, işletmelerin iş
zekası uygulamalarından nasıl yararlanabileceği ve iş zekası kavramının uygulama yapılan
sektöre ilişkin katkıları vurgulanmıştır.

BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE EĞİTİM ALANINDA KULLANILMA POTANSİYELİ

Ulusal Özet Bildiriler
Mustafa TANRIVERDİ, Mevlüt UYSAL, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) 22 - 25 Kasım 2018 Antalya Türkiye
Publication year: 2018

ÖZET

Blokzincir (Blockchain) kavramı, son zamanlarda kripto paraların yaygınlaşması sayesinde çok popüler hale gelmiştir. Blokzincir, kripto paraların kullanımın yanı sıra dağıtık, güvenilir ve şeffaf yapısı sayesinde bilgi teknolojilerinde günün ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Blokzincirin yapısı, dağıtık bir veritabanı, merkezi olmayan doğrulama mekanizması ve kriptografik algoritmaların birleşimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Blokzincir teknolojisi finans, sağlık, hukuk ve ticaret gibi alanlarda kullanım alanı bulmuştur ve bu alanlarda hızla yeni uygulamalarını görülmektedir. Eğitim alanında ise blokzincir teknolojisi, açık ve uzaktan öğrenme alanında geçmiş öğrenmelerin tanınması, kitlesel açık dersler, kampüs içi uygulamalar, öğrenme yönetim sistemleri ve sertifikasyon gibi alanlar ile şeffaflık, anonimlik gerektiren alanlara uygulanma potansiyeli olduğu öngörülmektedir. Ancak alanyazın incelendiğinde bu alanda sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Eğitim alanında çalışan araştırmacıların farkına vardıkları veya karşılaştıkları problemlerde bu teknolojinin farkında olarak çözüm üretebileceklerini düşünmekteyiz. Bu çalışmada, önce blokzincir teknolojisinin özellikleri ve sağladığı avantajlar anlatılacak, ardından blokzincir teknolojisinin kullanıldığı yenilikçi uygulamalar ve eğitim için blokzincir teknolojisinin potansiyeli alanyazın ile güçlü ve sınırlı yönleri tartışılacaktır. Ayrıca, bu çalışmanın blokzincir teknolojisinin eğitimde uygulamaları üzerine çalışmak isteyen araştırmacılara da yol gösterici nitelik taşıyacağı düşünülmektedir. Günümüz Milli Eğitim 2023 vizyon belgesi incelendiğinde dijital dönüşüm politikası öngörülen vizyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu alanda çalışan araştırmacıların bu vizyonun gereğini yerine getirmek adına blokzincir ve bununla birlikte ortaya çıkan yeni kavramların nasıl işe koşulacağı konusunda düşünmeleri geleceği şekillendirecektir.

 

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Ulusal Özet Bildiriler
Necati CEMALOĞLU, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, A.Selcen ARSLANGİRAY, Pınar BİLASA
1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) 22 - 25 Kasım 2018 Antalya Türkiye
Publication year: 2018

ÖZET

 

Bu araştırmanın amacı, ‘Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrencilerinin İstihdam Edilebilirliğini Artırmak için Mesleki Beceri Öğretmenlerinin Eğitilmesi Projesi’ kapsamında yapılan 21. yy yaşam becerileri ihtiyaç analizi sonunda geliştirilen eğitim programına katılan meslek lisesi öğretmenlerinin eğitimin etkililiğine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Yapılan analiz sonucunda eğitim programında yer verilen 21. yy becerileri; iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanımı, işbirliği ve takım çalışması, yaratıcılık ve yenilikçilik, problem çözme, eleştirel düşünme ve sürdürülebilirlik olmuştur. Araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan veri toplama aracı kullanılarak 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz döneminde Ankara’da görevli, farklı branşlarda çalışan 38 meslek lisesi öğretmeniyle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Eğitim programına katılan öğretmenlerin % 42.1’i (16) kadın, % 57.9’u (22) erkektir. Eğitime katılan öğretmenlerle yapılan odak grup görüşmesi sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda; öğretmenlerin neredeyse tamamının bir beklentiyle gelmemesine karşın eğitim ortamına, eğitimin işlenişine, etkinliklerin derslerde uygulanabilir olduğuna ilişkin olumlu görüş bildirdikleri görülmüştür. Eğitime katılan öğretmenler; bu tip eğitimlerin gerekli, zevkli, verimli olduğunu ve meslektaşlarını daha iyi tanıma fırsatı verdiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca 21. yy becerilerinin hepsinin çok önemli olduğunu, birinin bile eksikliğinin uyumu bozacağını, bu becerilerin derslerde uygulanabilir olduğunu ve öğrencileri motive edeceğini ifade etmişlerdir. Öğretmenler, ders süresinin arttırılması, genç öğretmenlerin bu tip eğitimlere daha çok katılması, drama yönteminin derslerde mutlaka uygulanması, üniversitelerle iş birliğinin artırılması, bu beceriler kapsamında yerinden/bölgesel hizmet içi eğitimlerin verilmesi konularında öneriler geliştirmişlerdir. (Bu çalışma, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilen 2016-1-TR01-KA202-035291 kodlu ‘Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrencilerinin İstihdam Edilebilirliğini Artırmak için Mesleki Beceri Öğretmenlerinin Eğitilmesi’ başlıklı projeden üretilmiştir.)

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİNE İLİŞKİN İHTİYAÇ ANALİZİ

Ulusal Özet Bildiriler
Necati CEMALOĞLU, Pınar BİLASA, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Selcen ARSLANGİLAY
1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) 22 - 25 Kasım 2018 Antalya Türkiye
Publication year: 2018

ÖZET

Bu araştırmada ‘Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrencilerinin İstihdam Edilebilirliğini Artırmak Için Mesleki Beceri Öğretmenlerinin Eğitilmesi’ başlıklı Projenin fikri çıktılarından biri olan ihtiyaç analizi çalışması kapsamında meslek lisesi öğretmenlerinin 21. yy becerilerine yönelik farkındalık ve algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Proje ortağı ülkeler olan Türkiye, Letonya, İspanya ve Portekiz’deki meslek lisesi öğretmenlerinin hangi 21. yy becerilerine ihtiyaç duydukları, bu belirlenen becerilerde kendilerini ne kadar yetkin olarak algıladıklarına ilişkin olarak ortaklarla birlikte geliştirilen ve pilot uygulama sonrası son hali verilen 64 maddelik veri toplama aracı kullanılmıştır. Çalışmaya dört ülkeden toplam 247 meslek lisesi öğretmeni veri sağlamıştır. Veri toplama aracının iç tutarlılık anlamında güvenirlik katsayısı .917 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda 21. yy becerileri olarak öne çıkanlar; iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanımı, işbirliği ve takım çalışması, yaratıcılık ve yenilikçilik, problem çözme, eleştirel düşünme ve sürdürülebilirliktir. Tüm ülkelerdeki öğretmenler kendilerini en çok iş birliği ve takım çalışması becerisinde yetkin hissederken, kendilerini daha az yetkin hissettikleri sürdürülebilirlik ve yaratıcılık ve yenilikçilik becerilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda ülkeler bazında incelendiğinde ülkelerin birbirlerine çok yakın sonuçlar gösterdikleri görülmüştür. Ortalama puanlar üzerinden ülkeler ayırt edilmeden bakıldığında puanların 3.46 ile 4.10 arasında değişim gösterdiği, ülkeler göz önüne alındığında ise 3.15 ile 4.35 arasında dağıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ihtiyaç analizi ile geliştirilecek eğitim programının içeriği ve beceriler bazında önem verilecek noktaların ortaya konması sağlanmıştır. (Bu çalışma, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilen 2016-1-TR01-KA202-035291 kodlu ‘Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrencilerinin İstihdam Edilebilirliğini Artırmak için Mesleki Beceri Öğretmenlerinin Eğitilmesi’ başlıklı projeden üretilmiştir.)

Programlama Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Volkan KUKUL
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-26 Mayıs 2017.
Publication year: 2017

Özet

Günümüzde pek çok kaynakta 21. yüzyıl insanlarında olması gereken beceriler açıklanmaya çalışılmaktadır. Farklı çalışmalarda, insanların bu yüzyıla ayak uydurabilmeleri ve başarılı olabilmeleri için küçük yaşlarda eleştirel düşünme, problem çözme gibi becerilerin yanı sıra dijital vatandaşlık ve bilgi işlemsel düşünür olabilme gibi becerileri elde etmeleri gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bu becerilerin kazandırılmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin yanı sıra programlama eğitiminin de katkısı olduğu bazı çalışmalarda kanıtlanmıştır. Toplumların gelişmesinde üreten bireylerin büyük rol oynadığı ve oynayacağı sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu nedenle değişen koşullar ve eğitim anlayışı ile birlikte programlama eğitimi daha da önem kazanmıştır. Bu nedenle programlama veya kodlama eğitimlerinin daha etkili olması için neler yapılması gerektiği ve daha doğru yöntemlerin ortaya konuşlması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu nedenle programlama eğitiminin etkililiğini artırmak için programlama eğitimi ile ilgili yapılmış çalışmaları geçmişten günümüze bütünsel olarak görmenin faydalı olacağı düşünülmüştür. Bu amaçla 1980-2016 yılları arasında programlama eğitimi kapsamında “Web of Science” veritabanında yer alan SCI-E, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH ve ESCI indekslerinde dizinlenen makale çalışmaları analiz edilerek betimsel bir sonuç ortaya koymak ve gelecek çalışmalara ışık tutmak hedeflenmiştir. Alan uzmanlarının görüşleri alınarak belirlenen anahtar kelimeler aracılığı ile “TS=(“teaching programming” OR “learning programming” OR “visual programming tool” OR “Computing Education” OR “coding for K-12” OR “programming for K-12” OR “programming education”) AND TI=(“teaching programming” OR “learning programming” OR “visual programming tool” OR “coding for K-12” OR “programming for K-12” OR “Computing Education”) Timespan:1980-2016” oluşturulan sorgu sonucu 244 makaleye erişilmiştir. Çıkan sonuçlarda sadece “Education & Educational Research” kategorisinde yer alan çalışmalar dikkate alınmıştır. Elde edilen veriler gerekli temizleme ve tekilleştirme işlemlerinden sonra Microsoft SQL Server veritabanına aktarılmıştır. Analiz süreçleri devam etmekte olup metin ve veri madenciliği yöntemleri ile ilerlenmektedir. Bu süreçte elde edilen veriler uygun görselleştirme yazılımları ile sunulmaya çalışılacaktır.

Veritabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Öğretiminde Adventure Works Veritabanı Kullanımı

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Akça Okan YÜKSEL, Volkan KUKUL
V. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ITTES 2017), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 11 - 13 Ekim 2017.
Publication year: 2017

Özet

Bilişim dünyasında sistem tasarlayan her bir paydaş, tasarımın her aşamasında etkililik, sürdürülebilirlik ve esneklik gibi ölçütleri göz önünde bulundurmalıdır. Günümüzde hem kamuya hem de özel sektöre ait sistemlerde yönetilen veri hızlı bir artış göstererek, veri üzerinde yapılan işlemlerin süresinin de artmasına sebep olmaktadır. Bu sistemlerde hedeflenen; ölçeklenebilir, performansı yüksek, veri karmaşıklığı düşük ve yönetimi kolay bir veritabanı sistemi tasarlamaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için veritabanı tasarımı yapacak kişilerin alacakları eğitim hem teorik hem de uygulama anlamında yeterli olmalıdır.

Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) öğretimi ile ilgili yapılmış çalışmaların yeterli sayıda olmadığı ifade edilmektedir (Kleiner,2014). Veritabanı yönetim sistemlerinin bilgisayar bilimin önemli bir parçası olduğu düşünüldüğünde, çalışmaların sayıca az olması önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Ayrıca, günümüzde hem çok fazla hem de karmaşık birçok sistem içerisinde veritabanı yönetme ve analiz etme önemli bir beceri olarak görülmektedir. Bu çalışmada VTYS öğretimi, büyük veri ve tabloların kullanıldığı Adventure Works(AW) veritabanı bağlamında yürütülmüştür. AW, SQL’de örnek uygulamalar yapmak için oluşturulmuş hazır bir veritabanıdır. Bu çalışmada VTYS dersinin yürütülmesinde AW ile büyük veri ve yapılara yönelik uygulamaların öğrencilerin motivasyonlarına ve derse karşı olan tutumlarına olan etkisi incelenmiştir. Araştırmada öğrencilerin motivasyon düzeylerini ölçmek için “Derse Karşı Motivasyon Ölçeği” ve tutumlarına yönelik veri toplamak için ise araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğrencilerin derse karşı motivasyonlarında anlamlı düzeyde artış belirlenmiştir. Bununla birlikte, çalışmanın bulguları arasında yapılan uygulamaya yönelik olumlu tutum ve görüşler de yer almaktadır.

Dijital Hikayeleme Yönteminin Türkçe Öğretimine Etkisi

Ulusal Özet Bildiriler
Yakup YILMAZ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Erhan GÜNEŞ Gürbüz ÇALIŞKAN
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-26 Mayıs 2017.
Publication year: 2017

Özet

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler öğrenme-öğretme ortamları, yöntem ve yaklaşımlarında değişime neden olmuş, bilişimin eğitim sürecine egtegrasyonu ile de öğrenme çıktılarında olumlu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımında pedagojiden çok teknolojik gelişmeler ve yeterlilikler üzerinde durulmaktadır. Ancak eğitim sürecinde teknoloji kullanımının pedagojiden bağımsız olması istenilen çıktılara ulaşmada başarısız olacağı açıktır. Bu noktada öğretim yöntemleri ve modern öğretim materyalleri önem kazanmaktadır. Dijital hikayeler birçok konu alanının öğretiminde bu bağlamda öğretim materyallerine, dijital hikayeleme de yöntemlerine verilebilecek güzel örneklerdir. Dijital hikayeleme temel alınarak geliştirilen öğretim materyalleri hem sınıf ortamında hem de web ortamında zaman ve mekan sınırlaması olmadan ulaşılabilecek bir esnekliğe sahiptir. Bu açıdan araştırma, öğrencilere dijital hikayeleme yöntemi kullanılarak anadildeki dört temel dil becerilerinden ikisi olan okuma ve yazma becerilerindeki değişimin araştırılması ve dijital hikayeleme ile ilgili tasarım önerileri geliştirilmesi amaçlarına yöneliktir. Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin, ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders kitabında yer alan okuma parçalarından bazıları seçilerek dijital hikaye anlatımı sağlanmıştır. Bu çalışma ile öğrencilerin elektronik ortamda okuma parçalarını izleyerek zaman ve mekan kısıtlaması olmadan ulaşabilmelerini sağlamanın yanında öğrencilerin okuma ve yazma becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Konya ili Ereğli ilçesindeki Feriha Ferhat Koyuncu Ortaokulu 6. Sınıfta öğrenim gören 26 deney 28 kontrol grubundaki öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma verileri “Türkçe” dersinin altı hafta boyunca katılımcı gözlemci rolüyle gözlemlenmesiyle elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak okuma becerilerini belirlemek için Samuelsson vd. (2003) tarafından geliştirilen ve Keskin ve Baştuğ’un (2011) de Türkçe’ye uyarladığı Sesli Okuma ve Konuşma Prozodisi ölçeği; yazma becerilerini belirlemek için de Ünlüoğlu (2015) tarafından geliştirilen Yazılı Anlatım Becerisi Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Hem deney hem de kontrol grubundaki öğrencilerin okuma ve yazma becerileri belirtilen ölçekler kullanılarak tekrarlı ölçümler ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, deney grubundaki öğrencilerin lehine okuma ve yazma becerilerinde anlamlı düzeyde farklılık çıktığı görülmüştür.

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Bilişim Kurslarındaki Kursiyerlerin Eğilimleri

Ulusal Özet Bildiriler
Alper ALTUNÇEKİÇ, Yakup YILMAZ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-26 Mayıs 2017.
Publication year: 2017

Özet

Hayat boyu öğrenme pek çok ülkenin eğitim politikalarında yeri olan bir kavramdır. Hayat boyu öğrenme ile yetişkinler temel bilgi ve beceri elde etmenin yanında yeni mesleki yeterlilikler kazanarak kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam noktasında kazançlar sağlamaktadır. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Halk Eğitim Merkezlerinin yanında sosyal sorumluluk gereği, yerel yönetimler bünyelerinde oluşturdukları birimler ile çeşitli branşlarda mesleki eğitim kursları açarak yürütmektedirler. Bilişim kursları, bu branşlardan birisi olarak yoğun talep görmektedir. Bilişim kurslarına katılan öğrenciler temel seviyede bilgisayar kullanımından, ileri seviyede web tabanlı uygulama ve programlama gibi farklı kurslara devam etmektedir. Bilişim kurslarına katılan öğrenciler bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliği kazanmakla birlikte bu teknolojileri eleştirebilen, etik ilkelerin farkına varabilen, teknolojiyi verimli kullanabilen ve teknoloji alanındaki sorumluluklarının fakına varabilen birer dijital vatandaş olma özelliği kazanmaktadır. Bu kazanımların ne düzeyde olduğunun belirlenmesinin yanı sıra kursiyerlerin ilgi, tutum, yetenek ve beklenti düzeylerinin saptanması almış oldukları eğitimin niteliğinin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayabilecektir. Bunun yanı sıra elde edilen bu bulgular kursiyerlerin yeni alanlara yönlendirilerek kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacaktır. Araştırmada Çoşkun-Diker ve Yelkin (2009) tarafından geliştirilen yaşam boyu öğrenme eğilimleri ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmış, Konya ile Ankara ilinde yürütülen hayat boyu öğrenme kapsamında bilişim teknolojileri ile ilgili çeşitli branşlara devam eden kursiyerlerden veri toplanmıştır. Ayrıca eğilim ölçeğinden yüksek ve düşük puan alan kursiyerlerden bir kısmı ile yarı yapılandırılmış form aracılığı ile mülakat yapılmıştır. Kursiyerlerin hayat boyu öğrenme eğilimleri; (1) hangi düzeydedir? (2) öğrenim düzeyine göre değişmekte midir? (3) kayıtlanma nedenine göre değişmekte midir? (4) yaş aralıklarına göre değişmekte midir? sorularına cevap aranmıştır.

Öğretim Materyali Olarak Dijital Hikâye Geliştirme Aşamalarının İncelenmesi

Ulusal Özet Bildiriler
Yakup YILMAZ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Erhan GÜNEŞ
10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2016), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, 16-18 Mayıs 2016
Publication year: 2016

Özet

Dijital hikaye anlatımı, yazılı ya da sözlü olarak aktarılan hikayelerin, çoklu ortam araçları ile birlikte kullanılarak sunulmasıdır. Metin, ses, resim, video ve animasyon gibi bileşenler çeşitli yazılımlar aracılığı ile bir araya getirilerek web üzerinden, tablet bilgisayardan ve/veya akıllı telefonlardan erişim sağlanabilmektedir. Dijital hikaye geliştirme süreci dört temel aşamada incelenebilir. Bunlar; tasarım öncesi, tasarım, tasarım sonrası ve yayınlama aşamalarıdır. Bu aşamalarda atılması gereken birçok adım vardır. Bunlardan bazıları: Hikayenin seçilmesi; görsellerin, seslerin ve özel efektlerin seçilmesi; seslendirmenin yapılması; çoklu ortam materyallerinin bir araya getirilmesi; senaryo metninin hazırlanması; hikaye tahtasının hazırlanması; birleştime işlemi ve dijital hikayenin yayınlanacağı ortamın (web, mobil uygulama vb.) seçilmesi olarak sıralanabilir. Bu çalışmanın amacı dijital hikaye geliştirme aşamalarını konu ile ilgili alanyazında öne çıkan araştırmalar ve süreçte kullanılabilecek yazılım ve araçlar çerçevesinde ayrıntılı olarak ele almaktır. Böylelikle söz konusu sürece daha sistematik bakılabilmesi ve kullanılabilecek farklı yazılım veya araçlara dikkat çekilmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın özellikle öğretmenler ve içerik geliştiricilere bu anlamda yol gösterici olması beklenmektedir.

How Can We Integrate Technology into Measurement and Evaluation Implementation of An Exam Management Application

Ulusal Özet Bildiriler
Erhan GÜNEŞ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ,
15th International Educational Technology Conference (IETC2015), İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 27-29 Mayıs 2015.
Publication year: 2015

Özet

Teknolojiyi eğitimde etkin bir şekilde kullanmak için önemli miktarda kaynak yatırılmaktadır. Ayrıca teknoloji entegrasyonunun öğrenme ve öğretme açısından yararlarını gösteren birçok araştırma bulguları bulunmaktadır. Diğer taraftan teknoloji, eğitimin vazgeçilmez öğeleri olan ölçme ve değerlendirme süreçlerine entegre edilebilir. Ancak bu konu hakkında çok az araştırma vardır. Bu araştırmada, bir oturumda 4 farklı lisans programından 552 öğrenciyi kapsayan, hazırlıktan değerlendirmeye kadar ortak bir sınavı yönetmek ve yürütmek üzere bir sınav yönetimi uygulaması geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Bu araştırmanın amacı, geliştirilen sınav yönetimi uygulamasını sunmak ve bu uygulamanın öğrenci memnuniyeti, öğretim üyelerinin görüşlerine, harcanan süreye ve iş yüküne olan etkilerini belirlemektir. Sonuçlar, bu uygulamanın yukarıda belirtilen değişkenler açısından olumlu sonuçlar verdiğini göstermiştir. Sonuçlar ve uygulama aynı zamanda üniversitelere eğitim ortamlarında ölçme ve değerlendirme için uygulama tasarlama, geliştirme ve entegre etme konusunda bir örnek teşkil edecektir.

 

Kamu Kurumlarının Resmi Elektronik Yazışmalarında Kullanılacak Kayıtlı Elektronik Posta KEP Sistemi Sürecinde İhtiyaç Duyulan Düzenlemeler

Ulusal Özet Bildiriler
Yahya YILMAZ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Ankara, 22-23 Ekim 2015.
Publication year: 2015

Özet

Kamu kurumlarının tüm muhatapları ile olan resmi yazışmaları kurum işleyişi açısından önemi bir husustur. Kamu kurumları mevcuttaki resmi yazışmalarını elektronik ortama taşımak için bu amaçla hazırlanan mevzuatlar ve standartlar çerçevesinde çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda, Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS), elektronik imza ve e-yazışma süreçlerinin bir sonraki aşamasında resmi yazışmaların elektronik ortamda yasal olarak taşınabilmesi ihtiyacı için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi gündeme gelmiştir. Kamu kurumlarının KEP sistemi kullanımıyla ilgili 2013 yılından itibaren başlatılan mevzuat çalışmaları halen devam etmektedir. Bununla beraber, özellikle kamu kurumlarının e-tebligat, e-yazışma ve diğer resmi elektronik yazışmalarda KEP sisteminin kullanımı sürecinde idari, teknik ve hukuki açıdan ortaya çıkan durumlar için düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada, kamu kurumlarının resmi yazışmaları, EBYS ve KEP sistemi arasındaki ilişkinin detaylandırılması, KEP sistemi ile ilgili mevcut mevzuat kapsamının incelenmesi, ortaya çıkan bu ihtiyaçların ne olduğu, ileride ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi ve bunlara yönelik hazırlanabilecek düzenlemelerin kapsamı üzerinde durulacaktır.

 

 

TÜBİTAK Destekli Yayınların Bibliyometrik Analizi ve Özelde Eğitim Araştırmalarının Durumu

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Erhan GÜNEŞ ,Haydar YALÇIN ,Togay Seçkin BİRBUDAK
5th International Conference of Research in Education (ULEAD 2015), Edirne, Türkiye.
Publication year: 2015

Özet

Bu çalışmada Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 1980-2014 yılları arasında desteklenen projeler kapsamında üretilen yayınlara ait bibliyometrik analizler yapılmıştır. Çalışmanın kapsamında söz konusu 14.697 adet yayınla ilgili olarak büyük resmi görmek açısından; yayın türü, yazar(lar), yayınlandığı bilimsel dergi, yayınlandığı ülke, yazarlarının bağlı oldukları kurum ve etki düzeyi değişkenleri bazında analiz sonuçları ortaya konulmuş ve tartışılmıştır. Çalışmanın temel amacı destek verilen bu yayınların etki düzeylerini, bilimsel literatüre katkılarını ve yazar profillerini somut veriler ışığında ortaya çıkarmaktır. Araştırma sonuçları, genel anlamda TÜBİTAK desteklerinin ne düzeyde bilimsel literatür açısından katkıya dönüştüğü, hangi üniversitelerin ve disiplinlerin öne çıktığı ve özelde eğitim araştırmalarının bu resimde nasıl bir yere sahip olduğu gibi önemli soruların cevaplanması açısından önemlidir. Bu çalışma neticesinde ortaya çıkan verilerden elde edilen sonuçların etkileşimli görsel sunumu ışığında ülkemizdeki bilim politikaları ve öncelikleri ile destek verilen projelerde üretilen yayınlar arasındaki bağ da ortaya çıkmış olacaktır.

 

Sosyal Bilimler Alanında Akademik Araştırmalara Destek Amaçlı Yazılımların Kullanımına Yönelik İhtiyaç Analizi

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Ebru KILIÇ ÇAKMAK ,Erhan GÜNEŞ
I.Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı (1st International Conference On New Trends in Educational Technology INTET 2014), Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Gazimagusa, 14 - 15 Nisan 2014.
Publication year: 2014

Özet

Sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlerin yayın yapma sürecinde çeşitli zorluklar yaşadığı görülmektedir. Bu zorluklar araştırma probleminin belirlenmesinden raporlaştırılması ve yayınlanmasına kadar geçen sürecin katalog taraması, yazım, veri analizi, kaynakça yönetimi vb. aşamalarında yaşanabilmektedir. Bu anlamda araştırma süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen çeşitli yazılımlar bulunmakla birlikte bu yazılımların farkındalığı ve kullanım durumlarının ortaya konulması önemlidir. Bu kapsamda araştırmada, sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlerin akademik araştırmalarda ihtiyaç duyulan destek amaçlı yazılımların kullanım durumları belirlenecektir. Mevcut durumu belirlemek üzere ihtiyaç analizi yapılacaktır. İhtiyaçları belirlemek için ilk aşamada yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanacaktır. Bu form sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlere uygulanacaktır. Elde edilen veriler yapılacak analizler sonucunda değerlendirilerek mevcut durum ortaya konulacaktır. Bu bağlamda ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesine yönelik öneriler geliştirilecektir.

Web Temelli Öğretim Ortamlarında Benzeşim Tekniği: Kullanımına Yönelik Öneri ve Geliştirilen Uygulama Örneği

Ulusal Özet Bildiriler
Yakup YILMAZ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
I.Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ITTES 2013), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 26 - 28 Haziran 2013.
Publication year: 2013

Özet

Benzeşim tekniğinin, yüz yüze öğretim ortamında ve ders kitaplarında kullanımına sıkça rastlanmaktadır. Günümüzde e-içeriklerin sayısında ki artış ve çoklu ortam özelliklerinin avantajları sayesinde benzeşim tekniğinin kullanımı; öğrenenler için içerikleri daha anlaşılır hale getirmektedir. Benzeşim tekniğinin kullanıldığı disiplinler, ağırlıklı olarak biyoloji, kimya, fizik, matematik gibi soyut ve öğrenenlerin anlamada zorlandıkları kavramların olduğu alanlar olmaktadır. Bu disiplinlerin yanında bilgisayar bilimleri ve onun alt alanlarında da kullanılmakta ancak diğer bilimlerdeki kadar sık karşılaşılmamaktadır. Bu çalışmanın amacı web temelli öğrenme ortamlarında benzeşim tekniğinin nasıl uygulanacağına dair öğretim tasarımcılarına ve içerik geliştiricilere yol göstermektir. Bu amaç doğrultusunda Glynn (1989) tarafından geliştirilen “Benzeşimler ile Öğretim Modeli” kullanılmış ve detaylarına yer verilmiştir. Bu modele göre oluşturulmuş benzeşim örnekleri bilgisayar ağları ve iletişim dersindeki konular ele alınarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda benzeşim tekniğinin ne olduğu, benzeşimin öğrenmeye nasıl yardımcı olduğu, benzeşim ile öğretim modelinin (Glynn, 1989) kullanma basamakları ve web temelli öğrenme ortamlarına nasıl uygulanabileceklerine ilişkin önerilere yer verilmiştir.