Ulusal Özet Bildiriler
Necati CEMALOĞLU, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, A.Selcen ARSLANGİRAY, Pınar BİLASA
1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) 22 - 25 Kasım 2018 Antalya Türkiye
Publication year: 2018

ÖZET

 

Bu araştırmanın amacı, ‘Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrencilerinin İstihdam Edilebilirliğini Artırmak için Mesleki Beceri Öğretmenlerinin Eğitilmesi Projesi’ kapsamında yapılan 21. yy yaşam becerileri ihtiyaç analizi sonunda geliştirilen eğitim programına katılan meslek lisesi öğretmenlerinin eğitimin etkililiğine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Yapılan analiz sonucunda eğitim programında yer verilen 21. yy becerileri; iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanımı, işbirliği ve takım çalışması, yaratıcılık ve yenilikçilik, problem çözme, eleştirel düşünme ve sürdürülebilirlik olmuştur. Araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan veri toplama aracı kullanılarak 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz döneminde Ankara’da görevli, farklı branşlarda çalışan 38 meslek lisesi öğretmeniyle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Eğitim programına katılan öğretmenlerin % 42.1’i (16) kadın, % 57.9’u (22) erkektir. Eğitime katılan öğretmenlerle yapılan odak grup görüşmesi sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda; öğretmenlerin neredeyse tamamının bir beklentiyle gelmemesine karşın eğitim ortamına, eğitimin işlenişine, etkinliklerin derslerde uygulanabilir olduğuna ilişkin olumlu görüş bildirdikleri görülmüştür. Eğitime katılan öğretmenler; bu tip eğitimlerin gerekli, zevkli, verimli olduğunu ve meslektaşlarını daha iyi tanıma fırsatı verdiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca 21. yy becerilerinin hepsinin çok önemli olduğunu, birinin bile eksikliğinin uyumu bozacağını, bu becerilerin derslerde uygulanabilir olduğunu ve öğrencileri motive edeceğini ifade etmişlerdir. Öğretmenler, ders süresinin arttırılması, genç öğretmenlerin bu tip eğitimlere daha çok katılması, drama yönteminin derslerde mutlaka uygulanması, üniversitelerle iş birliğinin artırılması, bu beceriler kapsamında yerinden/bölgesel hizmet içi eğitimlerin verilmesi konularında öneriler geliştirmişlerdir. (Bu çalışma, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilen 2016-1-TR01-KA202-035291 kodlu ‘Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrencilerinin İstihdam Edilebilirliğini Artırmak için Mesleki Beceri Öğretmenlerinin Eğitilmesi’ başlıklı projeden üretilmiştir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.