Ulusal Özet Bildiriler
Erhan GÜNEŞ, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Serçin KARATAŞ, Serdar ÇİFTCİ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS2009), 7-9 Ekim 2009. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Publication year: 2009

Özet

Yaşam boyu öğrenmeye duyulan ihtiyaç, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bireylerin kişisel gelişimlerine önem vermesi, bununla birlikte maliyet ve zaman sınırlılığı gibi önemli etmenler e-öğrenmeye olan talebi artırmıştır. Herhangi bir kurum veya birey mevcut teknolojileri kullanarak çok rahatlıkla e-öğrenme sistemi kurabilir ve eğitim vermeye başlayabilir. Ancak, e-öğrenmede kaliteyi yakalamak için bu hizmeti sunan veya sunmaya aday kurumların profesyonel, sistematik bir bakış açısı ile planlı bir şekilde hareket etmeleri gerekmektedir. Bu noktada e-öğrenmenin bütüncül olarak tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinin gerekliliği öne çıkmaktadır.

Bir kurumun e-öğrenme modeli; ders/program geliştirme ve üretimi, ders materyallerinin öğrencilere dağıtımı ve iletimi, öğrencilere sunma gibi karmaşık ve birbirleriyle ilişkili işlemlerden oluşur. Sıralandığında basit gibi görünen bu işlemlerin plan içerisinde oluşturulması ve yönetilmesi e-öğrenmenin etkiliği ve verimliliğini artırmak için önemlidir (Girginer, 2002). Bu noktada, e-öğrenmede görev tanımlarının doğru olarak belirlenmesi ve görev paylaşımı kaçınılmazdır.

Bu araştırmanın amacı, etkili bir e-öğrenme için tasarım ve geliştirme ekiplerinin kimlerden oluşması gerektiğini, görev tanımlarını, çalışma biçimlerini, Türkiye’de ön lisans düzeyinde e-öğrenme hizmeti veren bir kurum örneği çerçevesinde, mevcut durumu ortaya koyarak, ilgili alanyazında öne çıkan öneriler ışığında olması gereken durumu tartışmaktır.

E-öğrenmenin tasarım ve geliştirme aşamalarında çalışan ekiplerdeki görev tanımları ve paylaşımları, farklılıklar ve ortak yönler göz önünde bulundurularak alanyazın taranmıştır. Ardından, konu ile ilgili mevcut durumu ortaya koymak amacıyla, Türkiye’de ön lisans düzeyinde e-öğrenme hizmeti veren bir kurumdaki yöneticilerden, e-öğrenmeye danışmanlık eden uzmanlardan ve kurumda e-öğrenmenin tasarım ve geliştirme aşamalarında görev alan ekip üyelerinden mülakat yöntemi ile veriler toplanmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında e-öğrenme tasarım ve geliştirme süreçlerindeki görev tanımları ve paylaşımı ile ilgili sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.