Ulusal Özet Bildiriler
Yakup YILMAZ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Erhan GÜNEŞ Gürbüz ÇALIŞKAN
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-26 Mayıs 2017.
Publication year: 2017

Özet

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler öğrenme-öğretme ortamları, yöntem ve yaklaşımlarında değişime neden olmuş, bilişimin eğitim sürecine egtegrasyonu ile de öğrenme çıktılarında olumlu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımında pedagojiden çok teknolojik gelişmeler ve yeterlilikler üzerinde durulmaktadır. Ancak eğitim sürecinde teknoloji kullanımının pedagojiden bağımsız olması istenilen çıktılara ulaşmada başarısız olacağı açıktır. Bu noktada öğretim yöntemleri ve modern öğretim materyalleri önem kazanmaktadır. Dijital hikayeler birçok konu alanının öğretiminde bu bağlamda öğretim materyallerine, dijital hikayeleme de yöntemlerine verilebilecek güzel örneklerdir. Dijital hikayeleme temel alınarak geliştirilen öğretim materyalleri hem sınıf ortamında hem de web ortamında zaman ve mekan sınırlaması olmadan ulaşılabilecek bir esnekliğe sahiptir. Bu açıdan araştırma, öğrencilere dijital hikayeleme yöntemi kullanılarak anadildeki dört temel dil becerilerinden ikisi olan okuma ve yazma becerilerindeki değişimin araştırılması ve dijital hikayeleme ile ilgili tasarım önerileri geliştirilmesi amaçlarına yöneliktir. Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin, ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders kitabında yer alan okuma parçalarından bazıları seçilerek dijital hikaye anlatımı sağlanmıştır. Bu çalışma ile öğrencilerin elektronik ortamda okuma parçalarını izleyerek zaman ve mekan kısıtlaması olmadan ulaşabilmelerini sağlamanın yanında öğrencilerin okuma ve yazma becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Konya ili Ereğli ilçesindeki Feriha Ferhat Koyuncu Ortaokulu 6. Sınıfta öğrenim gören 26 deney 28 kontrol grubundaki öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma verileri “Türkçe” dersinin altı hafta boyunca katılımcı gözlemci rolüyle gözlemlenmesiyle elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak okuma becerilerini belirlemek için Samuelsson vd. (2003) tarafından geliştirilen ve Keskin ve Baştuğ’un (2011) de Türkçe’ye uyarladığı Sesli Okuma ve Konuşma Prozodisi ölçeği; yazma becerilerini belirlemek için de Ünlüoğlu (2015) tarafından geliştirilen Yazılı Anlatım Becerisi Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Hem deney hem de kontrol grubundaki öğrencilerin okuma ve yazma becerileri belirtilen ölçekler kullanılarak tekrarlı ölçümler ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, deney grubundaki öğrencilerin lehine okuma ve yazma becerilerinde anlamlı düzeyde farklılık çıktığı görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.