Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Serçin KARATAŞ
2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Ege Üniversitesi, İzmir, 16-18 Nisan 2008.
Publication year: 2008

Özet

Bu çalışma kapsamında, Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitimde Programı’ndaki (GUEP) derslerin açılmasından derslerin öğrenme yönetim sistemine aktarılması ve karşılaşılan problemlerin çözümüne kadar geçen dönemde görev alan BÖTE öğrencilerinin GUEP’e katkısı ve GUEP’nın BÖTE öğrencilerine kazandırdıkları ve katkısı incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla planlanan çalışmaya, GUEP’nda çalışan 15 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğrencilere yönelik açık uçlu sorulardan oluşan anketten toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin görüşleri verilirken yüzde ve frekans kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin GUEP’de çalışıyor olmaktan memnun olduklarını ve GUEP’nın kendilerinin hem kişisel gelişimlerine hem de iş deneyimlerine katkı sağladığını göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.