Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Akça Okan YÜKSEL, Volkan KUKUL
V. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ITTES 2017), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 11 - 13 Ekim 2017.
Publication year: 2017

Özet

Bilişim dünyasında sistem tasarlayan her bir paydaş, tasarımın her aşamasında etkililik, sürdürülebilirlik ve esneklik gibi ölçütleri göz önünde bulundurmalıdır. Günümüzde hem kamuya hem de özel sektöre ait sistemlerde yönetilen veri hızlı bir artış göstererek, veri üzerinde yapılan işlemlerin süresinin de artmasına sebep olmaktadır. Bu sistemlerde hedeflenen; ölçeklenebilir, performansı yüksek, veri karmaşıklığı düşük ve yönetimi kolay bir veritabanı sistemi tasarlamaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için veritabanı tasarımı yapacak kişilerin alacakları eğitim hem teorik hem de uygulama anlamında yeterli olmalıdır.

Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) öğretimi ile ilgili yapılmış çalışmaların yeterli sayıda olmadığı ifade edilmektedir (Kleiner,2014). Veritabanı yönetim sistemlerinin bilgisayar bilimin önemli bir parçası olduğu düşünüldüğünde, çalışmaların sayıca az olması önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Ayrıca, günümüzde hem çok fazla hem de karmaşık birçok sistem içerisinde veritabanı yönetme ve analiz etme önemli bir beceri olarak görülmektedir. Bu çalışmada VTYS öğretimi, büyük veri ve tabloların kullanıldığı Adventure Works(AW) veritabanı bağlamında yürütülmüştür. AW, SQL’de örnek uygulamalar yapmak için oluşturulmuş hazır bir veritabanıdır. Bu çalışmada VTYS dersinin yürütülmesinde AW ile büyük veri ve yapılara yönelik uygulamaların öğrencilerin motivasyonlarına ve derse karşı olan tutumlarına olan etkisi incelenmiştir. Araştırmada öğrencilerin motivasyon düzeylerini ölçmek için “Derse Karşı Motivasyon Ölçeği” ve tutumlarına yönelik veri toplamak için ise araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğrencilerin derse karşı motivasyonlarında anlamlı düzeyde artış belirlenmiştir. Bununla birlikte, çalışmanın bulguları arasında yapılan uygulamaya yönelik olumlu tutum ve görüşler de yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.