Ulusal Özet Bildiriler
Alper ALTUNÇEKİÇ, Yakup YILMAZ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-26 Mayıs 2017.
Publication year: 2017

Özet

Hayat boyu öğrenme pek çok ülkenin eğitim politikalarında yeri olan bir kavramdır. Hayat boyu öğrenme ile yetişkinler temel bilgi ve beceri elde etmenin yanında yeni mesleki yeterlilikler kazanarak kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam noktasında kazançlar sağlamaktadır. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Halk Eğitim Merkezlerinin yanında sosyal sorumluluk gereği, yerel yönetimler bünyelerinde oluşturdukları birimler ile çeşitli branşlarda mesleki eğitim kursları açarak yürütmektedirler. Bilişim kursları, bu branşlardan birisi olarak yoğun talep görmektedir. Bilişim kurslarına katılan öğrenciler temel seviyede bilgisayar kullanımından, ileri seviyede web tabanlı uygulama ve programlama gibi farklı kurslara devam etmektedir. Bilişim kurslarına katılan öğrenciler bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliği kazanmakla birlikte bu teknolojileri eleştirebilen, etik ilkelerin farkına varabilen, teknolojiyi verimli kullanabilen ve teknoloji alanındaki sorumluluklarının fakına varabilen birer dijital vatandaş olma özelliği kazanmaktadır. Bu kazanımların ne düzeyde olduğunun belirlenmesinin yanı sıra kursiyerlerin ilgi, tutum, yetenek ve beklenti düzeylerinin saptanması almış oldukları eğitimin niteliğinin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayabilecektir. Bunun yanı sıra elde edilen bu bulgular kursiyerlerin yeni alanlara yönlendirilerek kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacaktır. Araştırmada Çoşkun-Diker ve Yelkin (2009) tarafından geliştirilen yaşam boyu öğrenme eğilimleri ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmış, Konya ile Ankara ilinde yürütülen hayat boyu öğrenme kapsamında bilişim teknolojileri ile ilgili çeşitli branşlara devam eden kursiyerlerden veri toplanmıştır. Ayrıca eğilim ölçeğinden yüksek ve düşük puan alan kursiyerlerden bir kısmı ile yarı yapılandırılmış form aracılığı ile mülakat yapılmıştır. Kursiyerlerin hayat boyu öğrenme eğilimleri; (1) hangi düzeydedir? (2) öğrenim düzeyine göre değişmekte midir? (3) kayıtlanma nedenine göre değişmekte midir? (4) yaş aralıklarına göre değişmekte midir? sorularına cevap aranmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.